دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf

عنوان: رساله دانشجویى (پاسخ به 640 سوال در مورد احکام مبتلی به و مورد نیاز)

احکام تقلید، احکام نماز و روزه، احکام ازدواج، احکام نگاه و پوشش، احکام موسیقى، احکام بانکى، احکام پزشکى، احکام خارج از کشور، احکام ویژه دانشجویى و... (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام) نام پدیدآور:سیدمجتبى حسینى ؛

تنظیم و نظارت نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ.

فهرست اجمالى
فهرست تفصیلى ···

مقدمه ···
احکام تقلید ···
احکام وضو ···
احکام غسل ···
احکام جنابت ···
احکام استمنا ···
احکام تیمم ···
احکام اسماى متبرکه ···
احکام نماز ···
احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان ···
احکام روزه ···
احکام اول ماه ···
احکام زکات فطره ···
احکام اعتکاف ···
احکام خمس ···
احکام نذر ···
احکام موسیقى و جشن ها ···
احکام پوشش ···
احکام نامحرم ···
احکام نگاه ···
احکام ازدواج ···
احکام زن و شوهر ···
احکام پزشکى ···
احکام آموزشى ···
احکام امر به معروف ···
احکام منزل ···
احکام مالى ···
احکام بانکى ···
احکام غیرمسلمانان و خارج از کشور ···
احکام کپى رایت ···
احکام ویژه دانشجویى ···
کلیدواژه ها (به ترتیب حروف الفبا) ···
اصطلاح شناسى ···
کتابنامه

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۱ نظر لایک ۰
نزدیکى از پشت در ایام عادت

پرسش . حکم نزدیکى از پشت در زمانى که زن حائض است، چیست؟
آیات عظام امام، خامنه اى و صافى: کراهت شدید دارد.1
آیات عظام بهجت، تبریزى و وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.2
آیات عظام سیستانى و فاضل: اگر زن راضى باشد، کراهت شدید دارد و اگر راضى نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.3
آیه اللّه  مکارم: در ایام پاکى با رضایت زن کراهت شدید دارد و در ایام عادت بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.4
آیه اللّه  نورى: مطلقا جایز نیست.5

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
استمتاعات جنسی ایام عادت

پرسش . آیا زن و شوهر، مى توانند در زمان حیض به جز نزدیکى، سایر استمتاعات را از یکدیگر داشته باشند؟
همه مراجع: آرى، جایز است ؛ ولى کامیابى از ناف تا زانوى او کراهت دارد، مگر آنکه از روى لباس باشد.1

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
خون زایمان بیش از ده روز

پرسش  . اگر زن بعد از زایمان تا بیش از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟

همه مراجع (به جز تبریزى): اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه محسوب مى شود.[1]

آیه اللّه  تبریزى: اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه  عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، به اندازه عادت خویشان خود نفاس قرار دهد و بقیه را تا ده روز احتیاط کند.[2]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۱
غسل روز هیجدهم بعد از زایمان

پرسش . این جانب بعد از زایمان و گذشت ایام نفاس، غسل نفاس به جا  آوردم و بعد از آن تا یک ماه خون استحاضه دیدم، آیا لازم بوده که من روز هیجدهم غسل مى کردم؟

همه مراجع: خیر، روز هیجدهم غسل ندارد؛ ولى این سخن صحت دارد که اگر زن بیش از ده روز خون دید، براى کسى که عادت دارد بهتر است از روز بعد از عادت و براى کسى که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان، به احکام استحاضه عمل کند و کارهایى را که بر حائض حرام است، ترک نماید.[1]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تداخل عادت و نفاس

پرسش  . اگر زن در ایام عادت زایمان کند، خونى که از او بیرون مى آید حکم نفاس را دارد یا حیض؟

همه مراجع: حکم نفاس را دارد.[1]

 

پرسش . زنى که عادت ماهانه دارد، اگر خون نفاس او از ده روز بگذرد،  تکلیفش چیست؟

همه مراجع: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس و بقیه [حداقل تا ده روز پس از آن] را استحاضه قرار دهد.[2]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
زایمان و عادت ماهانه

پرسش1 . اگر زن زائو بیش از روزهاى عادتش و کمتر از ده روز خون ببنید، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: اگر خون کمتر از ده روز قطع شود، تمام آن نفاس محسوب مى شود.[1]

پرسش2 . خانمى است که عادت ماهانه ثابتى ندارد بعد از زایمان به طور پى در پى تا یک ماه یا بیشتر خون مى بیند، تکلیفش چیست؟

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
حکم خونریزى متوالى بعد از زایمان

پرسش . خانمى که عادت ماهانه (عددیه) دارد؛ اکنون به علت زایمان تا یک ماه یا بیشتر خون مى بیند، تکلیف عباداتش چه مى شود؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز، به احکام استحاضه عمل کند (هر چند این ده روز در ایام عادتش باشد) بعد از گذشتن ده روز اگر خونى که مى بیند در ایام عادتش باشد، خون حیض است و در غیر این صورت استحاضه است (هر چند نشانه هاى حیض را نیز داشته باشد).[1]

آیات عظام تبریزى و وحید: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز به احکام استحاضه عمل کند (هر چند این ده روز در ایام عادتش باشد) و بعد از گذشتن ده روز اگر خونى که مى بیند در ایام عادتش باشد، یا نشانه هاى حیض را داشته باشد، خون حیض است و در غیر این صورت استحاضه است.[2]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تفاوتهای حیض و استحاضه

پرسش . تفاوت خون حیض و استحاضه چیست؟

خون حیض و استحاضه در چند چیز با هم تفاوت دارند:

1. رنگ،

2. غلظت و رقت خون،

3. مدت زمان،

4. احکام.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
حکم خواندن دعاى کمیل توسط حائض و جنب

پرسش . در دعاى کمیل آیه «اَفَمَنْ کانَ مُؤْمِنا کَمَنْ کانَ فاسِقا لا یَسْتَوونَ»[1] وجود دارد؛ آیا زن حائض مى تواند دعاى کمیل بخواند؟

آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: خواندن دعاى کمیل براى زن حائض  اشکال ندارد؛ ولى باید آیه یاد شده را بر زبان جارى نکند.[2]

آیات عظام تبریزى، خامنه اى، سیستانى، صافى و مکارم: خواندن دعاى کمیل و نیز آیه یاد شده براى زن حائض اشکال ندارد؛ چه اینکه خواندن اصل آیه سجده دار براى حائض حرام است، نه باقى سوره.[3]

آیه اللّه  وحید: خواندن دعاى کمیل براى زن حائض اشکال ندارد؛ ولى بنابر احتیاط واجب آیه یاد شده را بر زبان جارى نکند.[4]

تبصره1. آیه یاد شده، آیه 18 از سوره «سجده» است و آیه اى که سجده دارد، آیه 15 از این سوره است.

تبصره2. اگر گفته شود: تنها خواندن آیات سجده دار براى زن حائض حرام است، خواندن آیه یاد شده براى او حرام نیست؛ ولى اگر خواندن تمام سوره هایى که سجده واجب دارند براى زن حائض حرام باشد، خواندن آیه شده براى او حرام خواهد بود؛ خواه در قرآن باشد یا در دعا.

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
شرکت زن حائض در مجالس ختم و استماع قرآن

پرسش  . آیا زن حائض مى تواند در مجالس ختم قرآن شرکت کند و تنها به قرآن گوش فرا دهد، بى آنکه خودش تلاوت کند؟

همه مراجع: آنچه که بر زن حائض حرام است، تنها خواندن سوره هاى  سجده دار است؛ ولى گوش دادن به آن اشکال ندارد و اگر به آیه سجده دار گوش دهد، باید سجده آن را به جا آورد.[1]

تبصره . در اینکه براى زن حائض خواندن سوره هاى سجده دار حرام است یا تنها خواندن آیه سجده دار بین مراجع تقلید اختلاف نظر هست که در جاى خود بیان شد.

[1]. العروة الوثقى، ج 1، احکام الحائض، الثالث و م 2

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
گوش دادن سوره سجده دار توسط حائض

پرسش . آیا خانم هاى حافظ قرآن، مى توانند در ایام عادت، با استفاده از نوار و سى دى هاى قرآنى، به سوره هاى سجده دار گوش فرادهند؟

همه مراجع: آرى، گوش دادن به تلاوت سوره هاى سجده دار اشکال ندارد؛ ولى اگر به آیه سجده دار گوش دهد، باید سجده آن را به جا آورد.[1]

[1]. العروة الوثقى، ج 1، احکام الحائض، الثالث و م 2

 

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
حکم لزوم تفحص اسماى متبرکه در روزنامه برای حائض و جنب

پرسش . هنگام استفاده از روزنامه و مجلات، آیا تفحص اسامى متبرکه ضرورت دارد؟

همه مراجع: خیر، تفحص لازم نیست.[1]

[1]. امام، استفتائات، ج 1 454؛ مکارم، استفتائات، ج 3، س 126؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 163 و  دفتر: همه مراجع.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
حکم مس اسامى و القاب معصومین ع توسط حائض

اسامى معصومین

پرسش . آیا زن حائض مى تواند به نام نبى اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) ، امامان (علیهم السلام)  و حضرت زهراء (علیهاالسلام)  دست بزند؟

همه مراجع (به جز تبریزى، سیستانى و وحید): بنابر احتیاط واجب اسماى آنان را مس نکند.[1]

 آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: بهتر (احتیاط مستحب) است، اسماى آنان را مسّ نکند.[3]

 

القاب معصومین

پرسش  . لمس کردن القاب نبى اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) ، امامان (علیهم السلام)  و حضرت زهراء (علیهاالسلام)  براى زن حائض چگونه است؟

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
احکام مس قرآن توسط حائض

در ادامه می خوانید احکام:

تماس با قرآن

تماس غیرمستقیم با قرآن

تایپ ماشینى قرآن

لمس آیات لاتین

لمس ترجمه قرآن

خوشنویسى قرآن

لمس حاشیه قرآن

 

تماس با قرآن

پرسش  . تماس بدن با خط قرآن براى زن حائض چه حکمى دارد؟

همه مراجع: تماس بدن با خط قرآن، در زمان حیض حرام است.[1]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
حکم کراهت کمتر از 7 آیه خواندن برای حائض

پرسش  . گفته مى شود خواندن کمتر از هفت آیه از قرآن براى جنب کراهت ندارد؛ آیا این امر درباره زن حائض نیز صادق است؟

همه مراجع (به جز آیه اللّه  وحید): خیر، خواندن قرآن، هر چند به اندازه کمتر از هفت آیه باشد، بر زن حائض کراهت دارد.[1]

آیه اللّه  وحید: خواندن قرآن براى زن حائض اشکال ندارد.[2]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
خواندن سوره سجده دار توسط حائض

پرسش . آیا براى زن حائض تنها خواندن آیه سجده دار حرام است؛ یا علاوه بر آن خواندن بقیه سوره نیز حرام است؟

آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: علاوه بر خواندن آیه سجده دار، خواندن بقیه آن سوره نیز حرام است.[1]

آیات عظام تبریزى، خامنه اى، سیستانى، صافى و مکارم: تنها خواندن آیه سجده دار، حرام است و خواندن بقیه سوره حرام نیست.[2]

آیه اللّه  وحید: خواندن آیه سجده دار، حرام است و بنابر احتیاط واجب، خواندن بقیه سوره نیز حرام است.[3]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
کراهت خواندن قرآن توسط حائض

پرسش . مى دانیم که خواندن قرآن به جز سوره هاى سجده دار براى زن حائض مکروه است؛ آیا این به این معناست که ترک تلاوت قرآن بهتر است؟

همه مراجع: براى زن حائض خواندن قرآن (به جز سوره هاى سجده دار) بهتر از ترک آن است؛ هر چند ثواب آن از ثواب خواندن قرآن توسط زن پاک، کمتر است[1].[2]

[1]. دفتر: همه مراجع.

[2]. معناى کراهت در ذیل عنوان «مستحبات حائض» آمده است.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
حکم لمس اسماى متبرکه شیشه اى

پرسش  . اگر اسماى متبرکه از روى حائل شفافى، مانند شیشه در زمان حیض یا جنابت مس شود، چه حکمى دارد؟

همه مراجع: در فرض یاد شده اشکال ندارد؛ چون مس اسم، صدق نمى کند.[1]

[1]. العروة الوثقى، ج 1، غایات الوضو، م12

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
خواندن دعا و زیارت عاشورا

پرسش  . خواندن دعا و زیارت عاشورا در ایام عادت چه حکمى دارد؟

همه مراجع: خواندن دعا و زیارت عاشورا در ایام عادت، اشکال ندارد و مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاک نماید و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و در جاى نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود.[1]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 476 و وحید، توضیح المسائل، م 482 و بهجت، استفتائات ج 1، س 1023 و دفتر: خامنه اى.

 

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
بخشودگى خون حیض برای نماز

پرسش . اگر خون حیض و نفاس و استحاضه به مقدار کمتر از درهم (تقریبا کمتر از سکه پنج ریالى) در بدن یا لباس زن باشد؛ حکم آن چیست؟

آیات عظام امام و خامنه اى: اگر خون حیض و نفاس باشد، نماز باطل است و بنابر احتیاط واجب باید خون استحاضه نیز در بدن یا لباس نماز گزار نباشد.[1]

آیات عظام بهجت و تبریزى: بنابر احتیاط واجب باید خون حیض، نفاس و استحاضه در بدن یا لباس نماز گزار نباشد.[2]

آیات عظام سیستانى، صافى، فاضل، نورى و وحید: اگر خون حیض باشد، نماز باطل است و بنابر احتیاط واجب، باید خون استحاضه و نفاس نیز در بدن یا لباس نمازگزار نباشد.[3]

آیه اللّه  مکارم: اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون حیض، نفاس و استحاضه باشد، نماز باطل است.[4]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
پیشگیرى از باردارى

پرسش 1 . برخى خانم ها داروى جلوگیرى از باردارى استفاده مى کنند و لکه هایى از خون مى بینند، حکم این لکه ها چیست؟

همه مراجع: اگر داراى شرایط خون حیض باشد، خون حیض محسوب مى شود؛ وگرنه استحاضه است.[1]

تبصره . یکى از شرایط خون حیض آن است که سه روز پى در پى ببیند؛  بنابراین اگر کمتر از آن خون ببیند، حیض نیست و استحاضه است.

 

پرسش 2 . زنى عادت ماهانه او مثلاً هفت روز بوده؛ ولى به علت گذاشتن دستگاه جلوگیرى از باردارى این ماه از ده روز بیشتر خون مشاهده مى کند، چه مقدار از آن خون حیض محسوب مى شود؟

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
خونریزى زن باردار

پرسش . برخى خانم ها در ایام باردارى دچار خونریزى مى شوند و نمى دانند، حیض است یا خون دیگر، تکلیف چیست؟

همه مراجع: اگر داراى شرایط خون حیض باشد، خون حیض محسوب مى شود؛ وگرنه استحاضه است.[1]

تبصره . اگر بداند خون یاد شده مربوط به زخم در بدن و رحم است، حیض و استحاضه محسوب نمى شود؛ بلکه باید مانند سایر خون ها موضع را براى نماز تطهیر کند.

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 433 و 447 و العروة الوثقى، ج 1، فصل فى الحیض، م 5 ؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 220 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 1، س 133 و بهجت، احکام دختران و بانوان، ص 82، س 21.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
زن باردار و حیض

پرسش . آیا زن باردار نیز ممکن است خون حیض ببیند؟

همه مراجع: آرى، زن باردار نیز خون حیض مى بیند؛ ولى اگر از اول عادتش بیست روز به تأخیر بیفتد و خونى با صفات حیض ببیند، بنا بر احتیاط واجب بین کارهایى که حائض باید ترک کند و کارهاى مستحاضه، جمع کند.[1]

[1]. امام، فاضل، مکارم و نورى، تعلیقات على العروة الوثقى، ج 1، باب الحیض، م 3؛ بهجت، سیستانى و صافى، توضیح المسائل مراجع، م 437 و تبریزى، منهاج الصالحین، ج 1، م 214؛ وحید، توضیح المسائل، م 443 و دفتر: خامنه اى.

 

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
غسل جنابت در هنگام حیض

پرسش1 . آیا مى توان غسل جنابت را در حال حیض انجام داد؟

همه مراجع (به جز امام و خامنه اى): آرى، غسل جنابت در حال حیض، صحیح است و از جنابت پاک مى شود.[1]

آیات عظام امام و خامنه اى: بنابر احتیاط واجب غسل جنابت در حال حیض صحیح نیست.[2]

 

پرسش2 . اگر زن در حال حیض جنب شود، آیا باید غسل جنابت کند یا اینکه مى تواند تا زمان پاک شدن به تأخیر بیندازد؟

همه مراجع: خیر، لازم نیست؛ چه اینکه غسل جنابت به خودى خود واجب نیست و تنها براى نماز و آنچه طهارت در آن شرط است، واجب مى شود و در زمان حیض خواندن نماز و آنچه که طهارت درآن شرط است، بر حائض حرام است. بنابر این پس از پاک شدن از حیض یک غسل به نیت حیض و جنابت به جا آورد، کفایت مى کند.[3]

تبصره . عده اى از مراجع تقلید، غسل جنابت در حال حیض را صحیح نمى دانند. به عنوان «حائض و غسل جنابت» مراجعه شود.

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
غسل جمعه حائض

پرسش  . آیا کسى که حائض است، مى تواند غسل جمعه به جا آورد؟

همه مراجع (به جز سیستانى): آرى، غسل جمعه از زن حائض صحیح است.[1]

آیه اللّه  سیستانى: بنابر احتیاط واجب، غسل جمعه از زن حائض صحیح نیست.[2]

[1]. امام، نورى، مکارم، فاضل، تعلیقات على العروة الوثقى، ج 1، احکام الحائض، م 43 ؛ وحید، تبریزى، منهاج الصالحین، ج 1، م 233 و دفتر: بهجت و صافى.

[2]. سیستانى، منهاج الصالحین، ج 1، م 233.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
محرمات حائض

پرسش . چه کارهایى بر زن حائض حرام است؟

کارهاى زیر بر زن حائض حرام است:

1. انجام عبادت هایى (مانند نماز) که باید با وضو، غسل و یا تیمم به جا آورده شود؛

2. آمیزش جنسى؛

3. انجام کارهایى که بر جنب حرام است.

گفتنى است طلاق دادن زن در حال حیض باطل است.[1]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 450.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
رفتن زن حائض به داخل حسینیه ها

پرسش . حضور زنان حائض در حسینیه ها چه حکمى دارد؟

همه مراجع: اشکال ندارد.[1]

[1]. امام، استفتائات، ج1، غسل حیض، س 174 تبریزى، استفتائات، س 222 و دفتر: همه مراجع.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به داخل حیاط مسجد

پرسش  . زن حائض مى تواند به حیاط مسجد داخل شود؟

همه مراجع: اگر حیاط جزء مسجد باشد، جایز نیست.[1]

[1]. دفتر: همه مراجع.

ح. اعتماد ۱ نظر لایک ۰
رفتن حائض به کتابخانه مسجد

پرسش . اگر کتابخانه در زیر زمین مسجد باشد، آیا زن حائض مى تواند به آنجا برود؟

همه مراجع: اگر جزء مسجد بوده و هنگام وقف از مسجد بودن استثنا نشده است، ورود به آنجا براى زن حائض جایز نیست.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به سرداب مسجد

پرسش . ورود زن حائض به مکان هایى که شک دارد جزء مسجد است (مانند بام، سرداب و مقدارى که به مسجد افزوده مى شود)، چگونه است؟

همه مراجع: آنچه مشکوک است، حکم مسجد را ندارد و ورود به آنجا براى زن  حائض اشکال ندارد.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به مسجد جمکران

پرسش . شرکت در مسجد جمکران، در حال حیض چه حکمى دارد؟

همه مراجع: ورود به خود مسجد جمکران براى زن حائض حرام است و ورود به صحن آن ـ چنانچه جزء مسجد نباشد ـ اشکال ندارد.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به حرم امامان (علیهم السلام)

پرسش . حکم رفتن زن حائض به حرم امامان (علیهم السلام)  چیست؟

همه مراجع (به جز بهجت، صافى و وحید): عبور از حرم مطهر امام معصوم براى زن حائض اشکال ندارد؛ ولى بنابر احتیاط واجب نباید در آنجا توقف کند.[1]

آیه اللّه  بهجت: جایز نیست زن حائض به حرم امام معصوم وارد شود (هر چند از یک در وارد و از در دیگر خارج شود).[2]

آیه اللّه  صافى: احتیاط واجب آن است که زن حائض به حرم امام معصوم وارد نشود (هر چند از یک در وارد و از در دیگر خارج شود).[3]

آیه اللّه  وحید: توقف در حرم امام معصوم براى زن حائض جایز نیست و احتیاط واجب آن است که از یک در وارد و از در دیگر خارج شود.[4]

تبصره . مقصود از حرم امام(ع) که توقف زن حائض در آنجا ممنوع است، همان محدوده اى است که ضریح امام(ع) در آنجا قرار دارد. بنابراین حیاط، صحن و خانه هاى اطراف حرم را شامل نمى شود.

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به رواق هاى حرم امام معصوم (علیه السلام)

پرسش. آیا زن حائض مى تواند بى آنکه داخل حرم شود، به رواق هاى اطراف  ضریح مطهر امام معصوم (علیه السلام)  برود؟

همه مراجع (به جز بهجت): آرى، اشکال ندارد ولى احتیاط مستحب (بهتر) آن است که در آنجا نیز توقف نکند.[1]

آیه اللّه  بهجت: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.[2]

تبصره . حکم یاد شده در صورتى است که رواق هاى حرم، مسجد نباشد.

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به حرم امامزادگان

پرسش . آیا ورود زن حائض به داخل حرم امام زادگان مانند حرم حضرت معصومه (علیهاالسلام)  جایز است؟

همه مراجع: آرى جایز است.[1]

تبصره . اگر در موردى ورود به حرم باعث هتک و بى حرمتى شود، جایز نیست.

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به گلزار شهدا

پرسش . آیا رفتن زن حائض بر سر قبر بزرگان دین و یا گلزار شهدا و یا ایستادن کنار دیوار بقیع جایز است؟

همه مراجع: آرى، جایز است.[1]

[1]. تبریزى، استفتائات، س 254 و دفتر: همه مراجع.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
حکم بر سر گرفتن قرآن توسط حائض

پرسش . آیا گذاشتن قرآن باز بر روى سر، در زمان حیض جایز است؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: آرى، جایز است؛ ولى بهتر آن است که قرآن باز را بدون طهارت بر سر نگذارند.[1]

آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: اگر موهاى سر تابع و جزء سر شمرده نشود (یعنى کوتاه نباشد)، جایز است.[2]

آیات عظام مکارم و نورى: بنابر احتیاط واجب، بدون طهارت جایز نیست.[3]

تبصره . فرض مسئله، جایى است که سر شخص مو داشته باشد و بخواهد خط قرآن را بدون طهارت به آن برساند. در غیر این صورت حکم تماس بدن با خط قرآن را پیدا مى کند.

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
لمس آرم جمهورى اسلامى توسط حائض

پرسش  . آیا مس کردن نقش «آرم جمهورى اسلامى» ایران ـ که روى نامه ها و بلیت هاى اتوبوس و... وجود دارد ـ بر زن حائض حرام است؟

همه مراجع (به جز خامنه اى و مکارم): بنابر احتیاط واجب در زمان حیض مس نکنند.[1]

آیه اللّه  خامنه اى: چنانچه در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مسّ آن در زمان حیض حرام است.[2]

آیه اللّه  مکارم: اشکال ندارد؛ ولى بهتر است آن را در زمان حیض مس نکنند.[3]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
لمس کلمه بسمه تعالى یا ا... توسط حائض

پرسش . لمس کردن کلمه «بسمه تعالى» و یا «ا...» ـ که به جاى کلمه «الله» مى نویسند ـ براى زن حائض چه حکمى دارد؟

امام ره: مس اسماى بارى تعالى یا جزئى از آنها ـ به هر زبان و کیفیتى که نوشته شده باشد ـ در زمان حیض جایز نیست.[1]

آیات عظام بهجت، صافى و فاضل: بنابر احتیاط واجب در زمان حیض مس نکنند.[2]

آیات عظام تبریزى، خامنه اى، سیستانى، مکارم و نورى: اشکال ندارد (هر چند بهتر است که مس نکنند).[3]

آیه اللّه  وحید: مس «ا...» اشکال ندارد؛ ولى مس «بسمه تعالى» در زمان حیض، جایز نیست.[4]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
گردن بند اسماى جلاله

پرسش . استفاده از گردنبند منقّش به نام خدا، در زمان حیض چه حکمى دارد؟

همه مراجع: استفاده از آن مانع ندارد؛ ولى باید از تماس آن به بدن اجتناب کند.[1]

تبصره 1 . اگر زن بداند که گاهى گردنبند فوق با بدنش تماس پیدا مى کند، انداختن آن به گردن در زمان حیض جایز نیست.

تبصره 2 . مسئله استفاده از گردنبند یاد شده، غیر از تماس بدن با آن است. آنچه ممنوع است تنها تماس است؛ نه استفاده از آن. بنابر این اگر کسى آن را روى لباس خود بیندازد و بدون طهارت هم باشد، اشکال ندارد (چون تماس با بدن  صورت نگرفته است).

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
لمس اسماى جلاله توسط حائض

پرسش . آیا زن حائض، مى تواند بدون غسل به اسماى جلاله، دست بزند؟

همه مراجع: خیر، جایز نیست.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
وضو در ایام عادت

پرسش. آیا وضو گرفتن در ایام عادت صحیح است و همان ارزش وضوى در زمان عادى را دارد؟

همه مراجع: آرى، وضوى زن حائض صحیح است؛ ولى طاهر نمى شود و نمى تواند با آن نماز بخواند و یا دست به خط قرآن بزند.[1]

[1]. العروة الوثقى، ج 1، باب الوضوء ات المستحبه، م 2.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
استفاده گردن بند قرآن توسط حائض

پرسش  . آویختن گردن بندى که روى آن، آیه قرآن نوشته شده است، در ایام عادت چه حکمى دارد؟

همه مراجع: استفاده از آن مانع ندارد؛ ولى بدون طهارت (وضو)  آن را مس نکنند.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
لباس هاى حائض

پرسش . آیا زن حائض پس از پاک شدن، باید تمام لباس هاى زمان قاعدگى را بشوید یا اینکه مى تواند با همان لباس ها نماز بخواند؟

همه مراجع: اگر لباس هایش با خون حیض یا نجاست دیگر نجس نشده، مى تواند با آنها نماز بخواند.[1]

[1]. دفتر: همه مراجع.

 

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
عدم دسترسى به آب برای غسل

پرسش  . اگر زن حائض  پاک شود ولى آب گرم در دسترس نباشد تکلیف چیست؟

همه مراجع: اگر نتواند آب گرم کند و آب سرد نیز براى او ضرر داشته باشد و یا آنکه به طور کلى انجام دادن غسل براى او حرجى و دشوار است، مى تواند تیمم کند.[1]

تبصره: این موضوع اختصاص به غسل حیض ندارد.

[10]. العروة الوثقى، فصل فى التیمم، الثالث والرابع.

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
انجام غسل حیض قبل از وقت نماز

پرسش  . آیا مى شود غسل حیض را قبل از وقت نماز انجام داد؟

همه مراجع: آرى، غسل حیض پیش از وقت نماز جایز و صحیح است  ولى به قصد خواندن نماز واجب نباشد؛ بلکه هدف پاک شدن از حیض و انجام کارهاى مستحبى مانند خواندن قرآن و مانند آن باشد.[1]

[1]. العروة الوثقى، ج 1، غسل الجنابة.

 

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
خون کمتر از عادت

پرسش . زنى که عادت ماهانه او مثلاً هفت روز است، اگر در یک ماه کمتر از هفت روز (مثلاً 4 روز) خون ببیند و سپس پاک شود و نداند پیش از تمام شدن روز دهم خون خواهد دید یا نه، آیا باید غسل کند، یا باید صبر نماید؟

همه مراجع: اگر مطمئن باشد که در باطن خون نیست، باید براى عبادت هاى خود غسل کند و اگر مطمئن نیست، باید خود را وارسى کرده و در صورت آلوده بودن باطن، غسل کرده و عبادات خود را به جاى آورد.[1]

تبصره . آیه اللّه  تبریزى در قسمت دوم پاسخ احتیاط واجب کرده اند.

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 505 و 506 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 511 و دفتر: خامنه اى.

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
غسل حیض

پرسش 1 . کیفیت غسل حیض را بیان کنید.

غسل حیض همانند سایر غسل ها است که به دو صورت مى توان انجام داد: ترتیبى و ارتماسى. در غسل ترتیبى، ابتدا سر و گردن، سپس نیمه راست و بعد از آن نیمه چپ بدن شسته مى شود. اما در غسل ارتماسى، بدن یکباره در آب قرار مى گیرد.[1]

 

پرسش 2 . آیا در غسل ترتیبى، مراجع بزرگوار تقلید ترتیب بین اعضا را واجب مى دانند؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى و فاضل: ترتیب بین سر و گردن، طرف راست و طرف چپ بدن واجب است.

آیه اللّه  تبریزى: ترتیب بین سر و گردن و بدن واجب است و ترتیب بین طرف راست و طرف چپ بدن بهتر است.

آیه اللّه  سیستانى: ترتیب بین سر و گردن و بدن احتیاط واجب است و ترتیب بین طرف راست و طرف چپ بدن بهتر است.

آیات عظام صافى، مکارم و وحید: ترتیب بین سر و گردن و بدن واجب است و ترتیب بین طرف راست و طرف چپ بدن بنا بر احتیاط واجب است.

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 466.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
عقد و طلاق حائض

پرسش . حکم خواندن عقد ازدواج و طلاق زن در ایام عادت ماهانه چیست؟

همه مراجع: خواندن عقد ازدواج در ایام عادت اشکال ندارد؛ ولى طلاق زن در این ایام صحیح نیست؛ مگر در در موارد ذیل:

1. شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد؛

2. زن آبستن باشد؛

3. مرد به واسطه غایب بودن و مانند آن، نتواند بفهمد که زن از خون حیض پاک است یانه.[1]

تبصره . آیه اللّه سیستانى در بند سوم مى گوید: بنابر احتیاط واجب باید مرد حداقل یک ماه (از جدا شدن همسرش) صبر کند و بعد طلاق بدهد.

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
عادت ماهانه متغیر

پرسش  . زنى به هیچ وجه عادت معینى ندارد، گاهى هفت روز و گاهى پنج روز و مانند آن خون مى بیند، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: این زن، مضطربه محسوب مى شود و باید مطابق احکام و دستورات او عمل کند.[1]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 494.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
آخرین مطالب
نرم افزار اندروید احکام تخصصی بانوان (نسخه آزمایشی)
تبدیل وبلاگ تخصصی احکام بانوان به وبسایت
آمار بالای حضور دختران در کنکور، معضل است نه افتخار/ لزوم تحصیل جوانان در رشته‌های مورد نیاز جامعه
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
عده در ازدواج موقت
انجام کارهای خانه؛ واجب یا مستحب!
اجازه پدر برای ازدواج موقت دختر غیرباکره
مـخـارج سـفـر زن
رابطه تمکین و نفقه
اگر مـرد نـفـقـه زن را نـپـردازد!
پربیننده ترین مطالب
خواندن داستان هاى شهوانى
دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf
مسلمان شدن دانشمند یهودی به خاطر معجزه علمی قرآن در مورد عده زن مطلقه
دانلود کتاب احکام آراستگی ظاهری
چادری های بی حجاب/کاریکاتور
بسم الله الرحمن الرحیم
دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf
مانعیت کاشت ناخن مصنوعی برای غسل و وضو؟؟
حکم شرعی پوشش صورت برای چهره های زیبا
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
موضوعات
احکام تصویری و پوستر
احکام ازدواج
احکام جنابت
احکام دختران
احکام غسل
احکام نجاسات و ظروف
احکام حیض (پریود، عادت یا قاعدگی)
احکام نفاس
احکام استحاضه
احکام آمیزش و روابط زناشویی
احکام پوشش و حجاب
احکام زینت و آرایش
احکام محرم و نامحرم
احکام فرزندان
احکام ارث و دیه
احکام طلاق و عده
احکام حقوق زن و شوهر
احکام بارداری و جلوگیری
احکام شیردهی
احکام سقط جنین
احکام نگاه
دانلود
احکام انحرافات جنسی (زنا، همجنس بازی،خود ارضائی یا استشهاء و...)
فلسفه احکام
مسائل و موضوعات متفرقه مورد نیاز زنان
آرشیو مطالب
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۴ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۲ )
دی ۱۳۹۳ ( ۳۳۶ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۲۸۹ )
نویسندگان
سید محمد علوی زاده ( 334 )
ا. سیدی ( 250 )
ح. اعتماد ( 46 )
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای
دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی
دفتر آیت الله العظمی حسین‎ وحیدخراسانی
دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
کمپین ارادت به امام نقی علیه السلام
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ حجاب و عفاف Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
سایت گناه شناسی
ریحانه های بهشتی
گلی از گلهای بهشت
مسیحیت شناسی
پاتوق بچه شیعه ها
گناه شناسی
73 فرقه
روضه
پیوندهای روزانه
جلو افتادن عادت
لکه بینی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان