زمان ترک عبادات برای زن حائض2

پرسش . اگر زن با مشاهده خون یقین پیدا کند که تا سه روز و یا بیشتر ادامه پیدا مى کند، آیا باید عبادتش را ترک کند؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: آرى، باید عبادتش را ترک کند.

آیه اللّه  تبریزى: حکم بین اقسام حائض فرق مى کند. اگر از زنانى است که عادت وقتیه یا وقتیه و عددیه دارد، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا کمى جلو یا عقب تر، عبادت را ترک کند و اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسیه و یا زنى است که تنها عادت عددیه دارد، چنانچه خون، نشانه هاى حیض را داشته باشد، باید عبادت را ترک کند ولى اگر نشانه هاى حیض را نداشته باشد، (بنابر احتیاط واجب باید در غیر زن مبتدئه و مضطربه تا سه روز محرمات حائض را ترک کند و کارهاى استحاضه را به جا آورد و اگر پیش از سه روز پاک نشد، باید آن را حیض قرار دهد) و در مورد زن مبتدئه و مضطربه اگر تا سه روز ادامه پیدا کند و پیش از ده روز خون قطع شود، باید محرمات حائض را ترک کند و کارهاى استحاضه را به جا آورد.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
زمان ترک عبادات برای زن حائض1

پرسش  . آیا زن به محض دیدن خون باید عبادات را ترک کند، یا باید تا مدت سه روز صبر کند؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: حکم بین اقسام حائض فرق مى کند. اگر از زنانى است که عادت «وقتیه» یا «وقتیه و عددیه» دارد، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا کمى جلو یا عقب تر، عبادت را ترک کند و اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسیه و یا زنى است که تنها عادت عددیه دارد، چنانچه خون، نشانه هاى حیض را داشته باشد، باید عبادت را ترک کند؛ ولى اگر نشانه هاى حیض را نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید تا سه روز محرمات حائض را ترک کند و کارهاى استحاضه را به جا آورد و اگر پیش از سه روز پاک نشد، باید آن را حیض قرار دهد.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
مضطربه با بیشتر از ده روز

پرسش . اگر زن مضطربه بیشتر از ده روز خون ببیند و همه اش یک جور باشد، تکلیف چیست؟

آیات عظام امام، خامنه اى و نورى: باید به عادت خویشان (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) مراجعه کند. اگر عادت آنان هفت روز است، باید هفت روز حیض و باقى را استحاضه قرار دهد و اگر کمتر از هفت روز است (مثلاً پنج روز)، باید آن را حیض قرار دهد و بنابر احتیاط واجب در تفاوت بین شماره عادت آنان و هفت روز (در این مثال دو روز)، کارهایى را که بر حائض حرام است، ترک کند و کارهاى استحاضه (عبادت) را به جا آورد. اگر عادت خویشانش از هفت روز بیشتر باشد (مثلاً نه روز) باید هفت روز را حیض قرار دهد و بنابر احتیاط واجب در تفاوت بین شماره عادت آنان و هفت روز (در این مثال دو روز)، کارهایى را  که بر حائض حرام است، ترک کند و کارهاى استحاضه (که انجام عبادت است) را به جا آورد و اگر خویشانش عادت ندارند و یا عادتشان یکسان نیست، بنابر احتیاط واجب باید هفت روز حیض و باقى را استحاضه قرار دهد.[1]

آیات عظام بهجت و مکارم: باید مطابق عادت خویشان و بستگان خود (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) عمل کند؛ یعنى، روزهاى عادت آنها را معیار قرار داده و باقى را استحاضه بداند و اگر خویشانش عادت ندارند و یا عادتشان یکسان نیست، بنا بر احتیاط باید هفت روز حیض و باقى را استحاضه قرار دهد.[2]

آیه اللّه  تبریزى: در هر صورت باید ششش یا هفت روز را حیض و باقى را استحاضه قرار دهد.[3]

آیه اللّه  سیستانى: بنابر احتیاط واجب باید با دو شرط به عادت برخى از خویشان (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) مراجعه کند و اگر خویشانش عادت ندارند و یا عادتشان یکسان نیست، باید عددى را بین سه تا ده روز حیض و باقى را استحاضه قرار دهد.[4]

دو شرط عبارت است از:

1. نداند اندازه عادت آن زن (که از نظر سن و مزاج مماثل اوست) مخالف با اندازه عادت خودش است.

2. نداند اندازه عادت آن زن با اندازه عادت دیگر خویشانش، تفاوت دارد.  اما اگر این دو شرط حاصل نباشد، مى تواند به اختیار خود از سه تا ده روز هر شماره اى را که مناسب با سن و مزاج او باشد، ایام عادت و بقیه را استحاضه خود قرار دهد و بهتر آن است که هفت روز قرار دهد.[5]

آیه اللّه  وحید: باید به عادت خویشان (مانند خواهر، مادر، خاله و عمه) مراجعه کند. اگر عادت آنان شش یا هفت روز است، باید همان حیض و باقى را استحاضه قرار دهد و اگر کمتر از هفت روز است (مثلاً پنج روز) باید همان را حیض قرار دهد. بنابر احتیاط واجب در تفاوت بین شماره عادت آنان و شش یا هفت روز (در این مثال یک یا دو روز) کارهایى را که بر حائض حرام است، ترک کند و کارهاى استحاضه (عبادت) را به جا آورد و اگر عادت خویشانش از هفت روز بیشتر باشد (مثلاً نه روز)، باید شش یا هفت روز را حیض قرار دهد و بنا بر احتیاط واجب در تفاوت بین شماره عادت آنان و شش یا هفت روز (در این مثال دو یا سه روز) کارهایى را که بر حائض حرام است، ترک کند و کارهاى استحاضه (عبادت) را به جا آورد و اگر خویشانش عادت ندارند و یا عادتشان یکسان نیست، بنابر احتیاط واجب باید هفت روز حیض و باقى را استحاضه قرار دهد.[6]

سید محمد علوی زاده ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
مضطربه با کمتر از ده روز

پرسش . اگر زن مضطربه کمتر از ده روز خون ببیند، تکلیف چیست؟

همه مراجع: همه اش حیض محسوب مى شود.[1]

[1]. نورى و فاضل، تعلیقات على العروه، ج 1، احکام الحیض، م 23 ؛ وحید، سیستانى و تبریزى، منهاج الصالحین، م 220.امام، تحریر الوسیله، ج 1، غسل الحیض، م 18؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، غسل الحیض، م 238 مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 494 و دفتر: خامنه اى.

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
مضطربه و نشانه هاى حیض

پرسش . اگر زن مضطربه بیشتر از ده روز با رنگ هاى مختلف (سرخ، سیاه و زرد) خون ببیند، تکلیف چیست؟

همه مراجع: آنچه که نشانه هاى حیض را دارد و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، حیض و آنچه با نشانه هاى استحاضه است، استحاضه قرار دهد.[1]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 494 و 495 و وحید، توضیح المسائل، م 501.

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
زن مضطربه

پرسش  . مضطربه به چه زنى گفته مى شود؟

همه مراجع: «مضطربه» زنى است که چند ماه خون دیده و از نظر وقت یا عدد، عادت معینى پیدا نکرده است و یا اگر عادتى هم داشته، عادتش از بین رفته و عادت دیگرى پیدا نکرده است.[1]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 494 و وحید، توضیح المسائل، م 500.

سید محمد علوی زاده ۰ نظر لایک ۰
عادت ماهانه متغیر

پرسش  . زنى به هیچ وجه عادت معینى ندارد، گاهى هفت روز و گاهى پنج روز و مانند آن خون مى بیند، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: این زن، مضطربه محسوب مى شود و باید مطابق احکام و دستورات او عمل کند.[1]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 494.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
تغییر عادت

پرسش . در چه صورت عادت ماهانه زن به هم مى خورد؟

همه مراجع: اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت ماهانه خود خونى ببیند که در عدد یا وقت یا هر دو یکى باشد، عادت قبلى به هم مى خورد و به عادت جدید تغییر پیدا مى کند.[1]

تبصره . اگر یک ماه بر خلاف عادت پیشین خود خون ببیند، عادت او تغییر نمى کند.

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 501 و بهجت، استفتاءات، ج 1، س 932 و دفتر: خامنه اى.

ا. سیدی ۱ نظر لایک ۰
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
آخرین مطالب
نرم افزار اندروید احکام تخصصی بانوان (نسخه آزمایشی)
تبدیل وبلاگ تخصصی احکام بانوان به وبسایت
آمار بالای حضور دختران در کنکور، معضل است نه افتخار/ لزوم تحصیل جوانان در رشته‌های مورد نیاز جامعه
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
عده در ازدواج موقت
انجام کارهای خانه؛ واجب یا مستحب!
اجازه پدر برای ازدواج موقت دختر غیرباکره
مـخـارج سـفـر زن
رابطه تمکین و نفقه
اگر مـرد نـفـقـه زن را نـپـردازد!
پربیننده ترین مطالب
خواندن داستان هاى شهوانى
دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf
مسلمان شدن دانشمند یهودی به خاطر معجزه علمی قرآن در مورد عده زن مطلقه
دانلود کتاب احکام آراستگی ظاهری
چادری های بی حجاب/کاریکاتور
بسم الله الرحمن الرحیم
دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf
مانعیت کاشت ناخن مصنوعی برای غسل و وضو؟؟
حکم شرعی پوشش صورت برای چهره های زیبا
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
موضوعات
احکام تصویری و پوستر
احکام ازدواج
احکام جنابت
احکام دختران
احکام غسل
احکام نجاسات و ظروف
احکام حیض (پریود، عادت یا قاعدگی)
احکام نفاس
احکام استحاضه
احکام آمیزش و روابط زناشویی
احکام پوشش و حجاب
احکام زینت و آرایش
احکام محرم و نامحرم
احکام فرزندان
احکام ارث و دیه
احکام طلاق و عده
احکام حقوق زن و شوهر
احکام بارداری و جلوگیری
احکام شیردهی
احکام سقط جنین
احکام نگاه
دانلود
احکام انحرافات جنسی (زنا، همجنس بازی،خود ارضائی یا استشهاء و...)
فلسفه احکام
مسائل و موضوعات متفرقه مورد نیاز زنان
آرشیو مطالب
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۴ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۲ )
دی ۱۳۹۳ ( ۳۳۶ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۲۸۹ )
نویسندگان
سید محمد علوی زاده ( 334 )
ا. سیدی ( 250 )
ح. اعتماد ( 46 )
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای
دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی
دفتر آیت الله العظمی حسین‎ وحیدخراسانی
دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
کمپین ارادت به امام نقی علیه السلام
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ حجاب و عفاف Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
سایت گناه شناسی
ریحانه های بهشتی
گلی از گلهای بهشت
مسیحیت شناسی
پاتوق بچه شیعه ها
گناه شناسی
73 فرقه
روضه
پیوندهای روزانه
جلو افتادن عادت
لکه بینی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان