زمان ترک عبادات برای زن حائض2

پرسش . اگر زن با مشاهده خون یقین پیدا کند که تا سه روز و یا بیشتر ادامه پیدا مى کند، آیا باید عبادتش را ترک کند؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: آرى، باید عبادتش را ترک کند.

آیه اللّه  تبریزى: حکم بین اقسام حائض فرق مى کند. اگر از زنانى است که عادت وقتیه یا وقتیه و عددیه دارد، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا کمى جلو یا عقب تر، عبادت را ترک کند و اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسیه و یا زنى است که تنها عادت عددیه دارد، چنانچه خون، نشانه هاى حیض را داشته باشد، باید عبادت را ترک کند ولى اگر نشانه هاى حیض را نداشته باشد، (بنابر احتیاط واجب باید در غیر زن مبتدئه و مضطربه تا سه روز محرمات حائض را ترک کند و کارهاى استحاضه را به جا آورد و اگر پیش از سه روز پاک نشد، باید آن را حیض قرار دهد) و در مورد زن مبتدئه و مضطربه اگر تا سه روز ادامه پیدا کند و پیش از ده روز خون قطع شود، باید محرمات حائض را ترک کند و کارهاى استحاضه را به جا آورد.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
زمان ترک عبادات برای زن حائض1

پرسش  . آیا زن به محض دیدن خون باید عبادات را ترک کند، یا باید تا مدت سه روز صبر کند؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: حکم بین اقسام حائض فرق مى کند. اگر از زنانى است که عادت «وقتیه» یا «وقتیه و عددیه» دارد، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا کمى جلو یا عقب تر، عبادت را ترک کند و اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسیه و یا زنى است که تنها عادت عددیه دارد، چنانچه خون، نشانه هاى حیض را داشته باشد، باید عبادت را ترک کند؛ ولى اگر نشانه هاى حیض را نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید تا سه روز محرمات حائض را ترک کند و کارهاى استحاضه را به جا آورد و اگر پیش از سه روز پاک نشد، باید آن را حیض قرار دهد.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
خون بیشتر از عادت

پرسش 1. زنى که عادتش کمتر از ده روز است؛ ولى مى داند که خون از ده روز مى گذرد، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: اگر مى داند خون بیش از ده روز ادامه خواهد داشت، باید مقدار عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.[1]


پرسش 2. زنى که عادتش (عددیه) کمتر از ده روز است؛ ولى احتمال مى دهد خون از ده روز بگذرد، تکلیفش چیست؟

آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: احتیاط واجب آن است که (بعد از ایام عادت) حداقل تا یک روز عبادت را ترک کند و بعد از آن مى تواند تا ده روز عبادت را ترک کند. ولى بهتر است تا ده روز احتیاط کند. پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاک شده همه اش حیض است و اگر از ده روز گذشت، باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادت هایى را که بعد از روزهاى عادت به جا نیاورده، قضا کند.[2]

آیه  اللّه  بهجت: اگر خون نشانه هاى حیض را داشته باشد، باید عبادت را تا ده روز ترک کند و اگر نشانه ها را نداشت، باید (بعد از ایام عادت) تا یک روز اول عبادت را ترک کند؛ و پس از آن تا روز دهم ترک عبادت مستحب است؛ هر چند احتیاط (جمع بین ترک آنچه بر حائض حرام است و انجام کارهاى مستحاضه) بهتر است. پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاک شده همه اش حیض است و اگر از ده روز گذشت، باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادت هایى را که بعد از روزهاى عادت به جا نیاورده، قضا کند.[3]

آیات عظام تبریزى و وحید: باید (بعد از ایام عادت) یک روز عبادت را ترک کند و بعد مى تواند اعمال مستحاضه را انجام دهد و بهتر آن است تا روز دهم احتیاط کند. پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاک شده همه اش حیض است و اگر از ده روز گذشت، باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادت هایى را که بعد از روزهاى عادت به جا نیاورده، قضا کند.[4]

 آیه  اللّه  سیستانى: بهتر آن است که (بعد از ایام عادت) یک یا دو روز و یا تا روز دهم عبادت را ترک کند. پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاک شده همه اش حیض است و اگر از ده روز گذشت، باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادت هایى را که بعد از روزهاى عادت به جا نیاورده، قضا کند.[5]

آیه  اللّه  صافى: احتیاط واجب آن است که (بعد از ایام عادت) یک یا دو روز عبادت را ترک کند و یا احتیاط کند [یعنى کارهایى که بر حائض حرام است، ترک کند و کارهاى مستحاضه را نیز بجا آورد ]و بعد از دو روز تا روز دهم و این احتیاط بعد از روز دوم تا روز دهم لازم است. پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا آخر ده روز از خون پاک شده، همه اش حیض است و اگر از ده روز گذشت، باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادت هایى را که بعد از روزهاى عادت به جا نیاورده، قضا کند.[6]

آیه  اللّه  مکارم: باید تا یک روز عبادت را ترک کند و اگر خون قطع نشده یک روز دیگر عبادت را ترک کند و نیز تا روز دهم. پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاک شده همه اش حیض است و اگر از ده روز گذشت، باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادت هایى را که بعد از روزهاى عادت به جا نیاورده، قضا کند.[7]

 

[1]. العروة الوثقى، ج 1، الحیض، م 24.

[2]. توضیح المسائل مراجع، م 506.

[3]. بهجت، وسیله النجاة، ج 1، م 258.

[4]. تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 506 و وحید، توضیح المسائل، م 512.

[5]. سیستانى، تعلیقات على العروة، ج 1، الحیض، م 23.

[6]. توضیح المسائل مراجع، م 506.

[7]. مکارم، تعلیقات على العروة، ج 1، الحیض، م 23.

سید محمد علوی زاده ۱ نظر لایک ۰
عددیه با بیشتر از ده روز

پرسش 1. زنى که عادت عددیه دارد، اگر بیش از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟

همه مراجع (به جز تبریزى، صافى، فاضل و وحید): اگر خون ها یک جور است، باید از روزى که خون دیده، به شماره روزهاى عادتش حیض و باقى را استحاضه قرار دهد و اگر یک جور نباشد، باید آنچه که نشانه حیض دارد ـ چنانچه با شماره عادتش یکى است ـ همان را حیض و باقى را استحاضه قرار دهد. اگر بیشتر شد، به اندازه عادتش حیض قرار دهد و اگر کمتر شد، باید آن روزها را با چند روز دیگر ـ که در مجموع به اندازه عادتش شود ـ حیض و باقى را استحاضه قرار دهد.[1]

آیه اللّه  تبریزى: اگر خون ها یک جور است و نشانه هاى حیض را دارد، باید از روزى که خون دیده، به شماره روزهاى عادتش حیض و باقى را استحاضه قرار دهد.[2]

آیه اللّه  صافى: اگر خون ها یک جور است، مى تواند به شماره روزهاى عادتش، از اول یا وسط حیض و باقى را استحاضه قرار دهد و اگر یک جور نباشد، باید آنچه که نشانه حیض دارد ـ چنانچه با شماره عادتش یکى است ـ همان را حیض و باقى را استحاضه قرار دهد. اگر بیشتر شد به اندازه عادتش حیض قرار دهد و اگر کمتر شد، باید آن روزها را با چند روز دیگر ـ که در مجموع به اندازه عادتش شود ـ حیض و باقى را استحاضه قرار دهد.[3]

آیه اللّه  وحید: اگر از ده روز نگذرد همه آنها حیض محسوب مى شود و اگر بیش از ده روز باشد، به مقدار عادتش حیض و باقى استحاضه است؛ مگر آنکه همه خون هایى که دیده یک جور نباشد؛ یعنى، برخى به نشانه حیض و بعضى به نشانه استحاضه باشد. در این صورت چنانچه شماره روزهایى که  خون به نشانه حیض است، با شماره روزهاى عادتش یک اندازه است، همان حکم فوق را دارد؛ ولى اگر از روزهاى عادتش بیشتر باشد، تنها به اندازه روزهاى عادتش حیض است و در بیشتر از آن (که نشانه حیض را دارد) چنانچه از ده روز بیشتر نباشد، باید احتیاط کند؛ یعنى، محرمات حائض را ترک کند و کارهاى استحاضه را به جا آورد. اگر از روزهاى عادتش کمتر باشد (البته از سه روز کمتر نباشد)، آنها را حیض قرار دهد و در بیشتر از آن تا مقدار عادت خود احتیاط کند.[4]

تبصره . فتواى آیه اللّه  فاضل موافق همه مراجع است جز آنکه ایشان احتیاط واجب دارند.

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 493.

[2]. توضیح المسائل مراجع، م 493.

[3]. توضیح المسائل مراجع، م 493.

[4]. وحید، توضیح المسائل، م 499

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
عددیه با کمتر از ده روز

پرسش  . اگر زنى که تنها عادت عددیه دارد و در کمتر از ده روز خون ببیند، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: همه اش حیض محسوب مى شود.[1]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 492 و دفتر: خامنه اى.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
عادت ماهانه

پرسش . معیار تحقق عادت ماهانه چیست؟

همه مراجع: اگر زن دوبار به یک صورت خون ببیند، عادت او محقق مى شود. عادت ماهانه سه قسم است:

1. عادت وقتیه و عددیه،

2. عادت عددیه،

3. عادت وقتیه.[1]

تبصره . در تحقق عادت در برخى اقسام بین مراجع تقلید اختلاف نظر است که در پرسش هاى بعدى بیان مى شود.

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 478 و دفتر: خامنه اى.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
عادت عددیه

پرسش 1. عادت عددیه چیست؟

همه مراجع: زنى که شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد، ولى وقت خون دیدن او یکى نباشد؛ چنین زنى داراى «عادت عددیه» است؛ مانند اینکه در ماه نخست از روز اول تا هفتم و ماه دوم از روز دهم تا هفدهم خون ببیند. عادت او در این مثال هفت روز است.[1]

 

پرسش 2 . زنى که از خون پاک نمى شود، اگر دو ماه پشت سر هم و به یک اندازه خون با نشانه هاى حیض ببیند، آیا عادت عددیه پیدا مى کند؟

آیات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل، مکارم و نورى: زنى که از خون پاک نمى شود، ولى دو ماه پشت سر هم خونى با نشانه هاى حیض مى بیند و شماره روزهایى که در هر دو ماه خون دیده به یک اندازه باشد، اما وقت آن یکى نیست و باقى آن نشانه هاى استحاضه را داشته باشد، چنین زنى نیز عادت عددیه دارد. به عنوان مثال در ماه نخست از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از دهم تا هفدهم خونى با  نشانه هاى حیض و باقى را با نشانه هاى استحاضه ببیند، عادت او در این مثال هفت روز است.[2]

آیات عظام بهجت، تبریزى، سیستانى و وحید: زنى که از خون پاک نمى شود، ولى دو ماه پشت سر هم خونى با نشانه هاى حیض مى بیند و شماره روزهایى که در هر دو ماه خون دیده به یک اندازه باشد، اما وقت آن یکى نیست و باقى آن نشانه هاى استحاضه را داشته باشد، چنین زنى عادت عددیه ندارد، چه اینکه عادت با نشانه هاى حیض محقق نمى شود.[3]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 492 و وحید، توضیح المسائل، م 498.

[2]. توضیح المسائل مراجع، م 492.

[3]. تبریزى، سیستانى، وحید، منهاج الصالحین، ج 1، م 218 و دفتر: بهجت.

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
لکه بینى

پرسش 1 . زنى که عادت عددیه دارد؛ با تمام شدن عادت خود تا قبل از پایان روز دهم، یک یا چند روز دیگر نیز لک ببیند و بعد پاک شود، آیا آن چند روز حیض محسوب مى شود؟

همه مراجع (به جز تبریزى، صافى و وحید): آرى، حیض محسوب مى شود (هر چند نشانه هاى حیض را نداشته باشد).[1]

آیات عظام تبریزى، صافى و وحید: اگر نشانه هاى خون حیض را داشته باشد، حیض محسوب مى شود.[2]

 

پرسش 2 . خانمى که عادتش شش روز است، پس از پاک شدن غسل کرده است روز هشتم لکه اى خون (با نشانه هاى حیض) مشاهده کرده و پاک شده است؛ آیا باید دوباره غسل کند؟

همه مراجع: آرى، باید دوباره غسل کند.[3]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
آخرین مطالب
نرم افزار اندروید احکام تخصصی بانوان (نسخه آزمایشی)
تبدیل وبلاگ تخصصی احکام بانوان به وبسایت
آمار بالای حضور دختران در کنکور، معضل است نه افتخار/ لزوم تحصیل جوانان در رشته‌های مورد نیاز جامعه
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
عده در ازدواج موقت
انجام کارهای خانه؛ واجب یا مستحب!
اجازه پدر برای ازدواج موقت دختر غیرباکره
مـخـارج سـفـر زن
رابطه تمکین و نفقه
اگر مـرد نـفـقـه زن را نـپـردازد!
پربیننده ترین مطالب
خواندن داستان هاى شهوانى
دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf
مسلمان شدن دانشمند یهودی به خاطر معجزه علمی قرآن در مورد عده زن مطلقه
دانلود کتاب احکام آراستگی ظاهری
چادری های بی حجاب/کاریکاتور
بسم الله الرحمن الرحیم
دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf
مانعیت کاشت ناخن مصنوعی برای غسل و وضو؟؟
حکم شرعی پوشش صورت برای چهره های زیبا
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
موضوعات
احکام تصویری و پوستر
احکام ازدواج
احکام جنابت
احکام دختران
احکام غسل
احکام نجاسات و ظروف
احکام حیض (پریود، عادت یا قاعدگی)
احکام نفاس
احکام استحاضه
احکام آمیزش و روابط زناشویی
احکام پوشش و حجاب
احکام زینت و آرایش
احکام محرم و نامحرم
احکام فرزندان
احکام ارث و دیه
احکام طلاق و عده
احکام حقوق زن و شوهر
احکام بارداری و جلوگیری
احکام شیردهی
احکام سقط جنین
احکام نگاه
دانلود
احکام انحرافات جنسی (زنا، همجنس بازی،خود ارضائی یا استشهاء و...)
فلسفه احکام
مسائل و موضوعات متفرقه مورد نیاز زنان
آرشیو مطالب
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۴ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۲ )
دی ۱۳۹۳ ( ۳۳۶ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۲۸۹ )
نویسندگان
سید محمد علوی زاده ( 334 )
ا. سیدی ( 250 )
ح. اعتماد ( 46 )
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای
دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی
دفتر آیت الله العظمی حسین‎ وحیدخراسانی
دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
کمپین ارادت به امام نقی علیه السلام
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ حجاب و عفاف Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
سایت گناه شناسی
ریحانه های بهشتی
گلی از گلهای بهشت
مسیحیت شناسی
پاتوق بچه شیعه ها
گناه شناسی
73 فرقه
روضه
پیوندهای روزانه
جلو افتادن عادت
لکه بینی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان