وضوى مستحاضه

پرسش1 . آیا در استحاضه متوسطه یا کثیره، وضو مقدم است یا غسل؟

همه مراجع (به جز سیستانى و صافى): هر کدام را اول به جا آورد صحیح است؛ ولى بهتر است اول وضو بگیرد.[1]

آیه اللّه  سیستانى: در استحاضه متوسطه، باید غسل پیش از وضو باشد و در استحاضه کثیره اگر بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد.[2]

آیه اللّه  صافى: در استحاضه متوسطه هر کدام را اول به جا آورد صحیح است؛ ولى بهتر است اول وضو بگیرد؛ ولى در استحاصه کثیره احتیاط آن است که پیش از غسل وضو بگیرد.[3]

تبصره . آیات عظام تبریزى، سیستانى، مکارم، نورى و وحید، در استحاضه کثیره گفته اند: با آن غسل  مى توان نماز خواند و نیاز به وضو نیست.

 

پرسش 2. در استحاضه قلیله اگر نماز ظهر و عصر و نیز مغرب و عشا با هم خوانده شود، آیا براى نماز عصر یا عشا باید وضو گرفته شود؟

همه مراجع: آرى، براى هر نماز باید وضو گرفته شود.[4]

 

پرسش 3. اگر مستحاضه قلیله نماز عصر خود را بخواند و تا نماز مغرب خون نبیند، آیا مى تواند با همان وضوى نماز عصر، نماز مغربش را بخواند؟

همه مراجع: خیر، باید براى نماز مغرب وضو بگیرد؛ ولى براى نماز عشا گرفتن وضو لازم نیست.[5]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
استمرار خون در بین غسل استحاضه

پرسش. اگر هنگام غسل خون قطع نشود، آیا غسل باطل است؟

همه مراجع: خیر، غسل باطل نمى شود. آرى اگر در وسط غسل خون استحاضه متوسطه به کثیره تبدیل شود، باید غسل را از سر گیرد.[1]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
مشقت غسل استحاضه

پرسش . اگر تکرار غسل براى مستحاضه ـ به خصوص در استحاضه کثیره ـ باعث مشقت زیاد شود، تکلیف چیست؟

همه مراجع: اگر انجام دادن غسل براى او حرج و مشقت داشته باشد، مى تواند (به اندازه از بین رفتن حرج) تیمم کند.[1]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟

پرسش . آیا غسل استحاضه نیاز به وضو دارد؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: آرى، باید افزون بر غسل، براى نماز وضو نیز بگیرد.[1]

آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید: در غسل استحاضه متوسطه باید وضو هم بگیرد؛ ولى در غسل استحاضه کثیره نیاز به وضو نیست؛ اگرچه احتیاط مستحب آن است که براى نماز وضو هم بگیرد.[2]

آیه اللّه  مکارم: خیر، ولى احتیاط مستحب آن است که افزون بر غسل، براى نماز، وضو هم بگیرد.[3]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تغییر استحاضه متوسطه

پرسش . اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به کثیره تبدیل شود، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: اگر بعد از نماز صبح به کثیره تبدیل شود، باید براى نماز ظهر و عصر یک غسل و براى نماز مغرب و عشا غسل دیگرى به جا آورد، اگر این حالت بعد از نماز ظهر و عصر اتفاق بیفتد، باید براى نماز مغرب و عشا غسل کند[1].

تبصره . آیه اللّه  سیستانى در مسئله تفصیل و توضیح بیشترى دارد. به عنوان «وظایف مستحاضه کثیره» مراجعه شود.

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تغییر استحاضه کثیره

پرسش . اگر استحاضه کثیره به قلیله یا متوسطه تبدیل شود، وظیفه زن چیست؟

همه مراجع: باید براى نماز اول کارهاى استحاضه کثیره را انجام دهد و براى نمازهاى بعد کارهاى استحاضه متوسطه (اگر به متوسطه تبدیل شود) و یا قلیله (اگر به قلیله تبدیل شود) را به جا آورد.[1]

تبصره . آیه الله مکارم استحاضه متوسطه را قبول ندارند. بنابر این طبق فتواى ایشان تبدیل استحاضه کثیره به متوسطه، حکم تبدیل استحاضه کثیره به قلیله را دارد.

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اشتباه در تشخیص نوع استحاضه

پرسش . اگر زن به خیال اینکه استحاضه اش قلیله است، وضو گرفت و نماز خواند؛ ولى بعد از نماز متوجه شد که استحاضه اش متوسطه یا کثیره بوده چه تکلیفى دارد؟

همه مراجع (به جز مکارم): نمازش باطل است و باید آن را دوباره بخواند.[1]

آیه اللّه مکارم: اگر استحاضه کثیره باشد، نمازش باطل است و بایدآن را دوباره بخواند.[2]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
تشخیص استحاضه

پرسش . اگر زن مستحاضه تشخیص ندهد که استحاضه اش از چه قسمى است و در جایى باشد که نتواند خود را وارسى کند، تکلیفش چیست؟ آیا باید احتیاط کند؟

آیات عظام امام، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: اگر حالت سابق او معلوم است، باید براساس آن ادامه دهد؛ در غیر این صورت باید به وظیفه مسلم خود عمل کند. به عنوان مثال اگر نمى داند استحاضه اش قلیله است یا متوسطه، باید کارهاى استحاضه قلیله را انجام دهد و اگر بین متوسطه و کثیره تردید دارد، باید به کارهاى استحاضه متوسطه عمل کند.[1]

آیات عظام بهجت و وحید: اگر حالت سابق او معلوم است، باید براساس آن ادامه دهد و اگر معلوم نیست بنابر احتیاط واجب باید به آنچه سخت تر است عمل کند. به عنوان مثال اگر نمى داند استحاضه اش قلیله است یا متوسطه، بنابر احتیاط باید  کارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد و اگر بین متوسطه و کثیره تردید دارد، بنابر احتیاط باید به کارهاى استحاضه کثیره عمل کند.[2]

آیه اللّه  صافى: اگر حالت سابق او معلوم است، باید براساس آن ادامه دهد و اگر معلوم نیست، باید مطابق احتیاط عمل کند. به عنوان مثال اگر نمى داند استحاضه اش قلیله است یا متوسطه، یا نمى داند متوسطه است یا کثیره، باید کارهاى هر دو را انجام دهد و اگر بین هر سه تردید دارد، باید به کارهاى هر سه قسم عمل کند.[3]

آیه اللّه  مکارم: اگر حالت سابق او معلوم است، باید براساس آن ادامه دهد و اگر معلوم نیست، بنابر احتیاط واجب باید مطابق احتیاط عمل کند؛ یعنى، هم به وظیفه استحاضه کثیره و هم قلیله.[4]

تبصره 1 . با توجه به اینکه آیات عظام (بهجت، مکارم و وحید) در مسئله احتیاط واجب کرده اند، مقلدان ایشان مى توانند به فتواى آسان که فتواى امام خمینى و سایرین است، عمل کنند.

تبصره 2 . مقلدان آیه اللّه صافى اگر هنوز به این مسئله عمل نکرده اند و یا تاکنون این مسئله برایشان پیش نیامده، مى توانند به یکى از مراجع تقلید دیگر ـ در صورتى که او را مساوى مرجع خود مى دانند ـ رجوع کنند.

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
استمرار استحاضه کثیره

پرسش . خانمى که استحاضه کثیره دارد و خونش بند نمى آید اگر بعد از غسل خونش قطع نشود و ادامه داشته باشد، آیا غسلش باطل مى شود؟

آیات عظام امام، خامنه اى، نورى و وحید: اگر براى او ضرر (یا مشقت) ندارد، باید پیش از غسل و بعد از آن با پنبه و مانند آن، از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند  و غسلش باطل نمى شود. اگر در این امر کوتاهى کند و بعد از غسل خون بیرون آید، باید دوباره غسل کند و اگر نماز هم خوانده، باید دوباره بخواند. اما اگر جلوگیرى از خون برایش ضرر دارد، تکلیفى ندارد و لازم نیست غسل را دوباره انجام دهد.[1]

آیات عظام بهجت، صافى و فاضل: اگر براى او ضرر (یا مشقت) ندارد، باید پیش از غسل و بعد از آن، با پنبه و مانند آن از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند و غسلش باطل نمى شود. اگر در این امر کوتاهى کند و بعد از غسل خون بیرون آید، بنابر احتیاط واجب باید دوباره غسل کند و اگر نماز هم خوانده، باید دوباره بخواند. اما اگر جلوگیرى از خون برایش ضرر دارد، تکلیفى ندارد و لازم نیست غسل را دوباره انجام دهد.[2]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
غسل استحاضه پیش از وقت

پرسش . مستحاضه کثیره یا متوسطه آیا مى تواند قبل از وقت غسل کند و با آن نمازش را بخواند؟

همه مراجع (به جز سیستانى و مکارم): خیر، اگر پیش از وقت غسل کند، غسلش باطل است و باید دوباره براى نماز غسل کند.[1]

آیه اللّه  سیستانى: در فرضى که نباید بین غسل و نماز فاصله بشود، اگر انجام غسل پیش از وقت باعث فاصله گردد، آن غسل باطل است و باید دوباره براى نماز غسل کند.[2]

آیه اللّه  مکارم: خیر، اگر پیش از وقت غسل کند، بنا بر احتیاط واجب باید دوباره براى نماز غسل کند.[3]

تبصره . براى توضیح بیشتر درباره فتواى آیه اللّه سیستانى، به پرسش عنوان «وظایف مستحاضه کثیره» مراجعه شود.

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
حکم فاصله انداختن بین نمازها توسط مستحاضه کثیره

پرسش . در استحاضه کثیره، باید بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا فاصله نیندازد؛ آیا اگر چنین کنیم گناه کرده ایم؟

همه مراجع: خیر، زن مى تواند بین آن دو فاصله بیندازد ؛ ولى در این صورت باید براى نماز عصر و عشا دوباره غسل کند.[1]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
وظایف مستحاضه کثیره

پرسش . وظیفه مستحاضه کثیره چیست؟

همه مراجع (به جز مکارم): مستحاضه کثیره چند وظیفه دارد:

1. براى هر نماز باید پنبه (نوار بهداشتى) را عوض کند.

2. باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند.

3. براى هر نماز یک وضو بگیرد ؛ به عنوان مثال براى نماز ظهر یک وضو و براى نماز عصر وضوى دیگر.

4. یک غسل پیش از نماز صبح و یکى پیش از نماز ظهر و عصر (اگر با هم بخواند) و یکى هم پیش از نماز مغرب و عشا (اگر با هم بخواند) انجام دهد.

5. اگر میان نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد، باید براى نماز عصر و نماز عشا دوباره غسل کند.[1]

آیه اللّه  مکارم: زن در استحاضه کثیره واجب است یک غسل پیش از نماز صبح و یکى پیش از نماز ظهر و عصر (اگر با هم بخواند) و یکى هم پیش از نماز مغرب و عشا (اگر با هم بخواند) انجام دهد و احتیاط مستحب آن است که علاوه بر این، براى هر نماز یک وضو بگیرد، قبل از غسل یا بعد از آن.[2]

تبصره 1 . نسبت به بند 4 آیات عظام (تبریزى، سیستانى و وحید) فتوا ندارند؛ بلکه احتیاط واجب کرده اند.

تبصره 2 . نسبت به بند 3 آیات عظام (تبریزى، سیستانى، وحید و نورى) وضو را  واجب نمى دانند و گفته اند:

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
استحاضه کثیره

پرسش 189 . استحاضه کثیره چیست؟

همه مراجع: استحاضه کثیره آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال و مانند آن برسد.[1]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 393 و وحید، توضیح المسائل، م 399 و دفتر: خامنه اى.

 

ا. سیدی ۰ نظر لایک ۰
غسل استحاضه متوسطه و کثیره

پرسش  . اگر مستحاضه متوسطه و کثیره از خون پاک شود، آیا باید  غسل هم کند؟

همه مراجع (به جز سیستانى و مکارم): اگر بداند از هنگامى که براى نماز قبل غسل کرده تاکنون خون از او قطع شده و به طور کلى پاک شده، لازم نیست غسل کند در غیر این صورت باید غسل کند.[1]

آیه اللّه  سیستانى: در استحاضه کثیره اگر بداند از هنگامى که براى نماز قبل غسل کرده تاکنون خون از او قطع شده و به طور کلى پاک گشته است، لازم نیست غسل کند. در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب باید غسل کند و در استحاضه متوسطه انجام غسل براى پاک شدن از خون واجب نیست.[2]

آیه اللّه  مکارم: در استحاضه کثیره اگر بداند از هنگامى که براى نماز قبل غسل کرده تاکنون، خون از او قطع شده و به طور کلى پاک گشته است، لازم نیست غسل کند. در غیر این صورت باید غسل کند و استحاضه متوسطه حکم استخاضه قلیله را دارد و براى پاک شدن ازآن غسل واجب نیست.[3]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
اقسام استحاضه

پرسش  . اقسام استحاضه چیست؟

همه مراجع (به جز مکارم): استحاضه سه قسم است: قلیله، متوسطه و کثیره.[1]

آیه اللّه  مکارم: استحاضه دو قسم است: قلیله و کثیره و استحاضه متوسطه نداریم.[2]

ا. سیدی ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
آخرین مطالب
نرم افزار اندروید احکام تخصصی بانوان (نسخه آزمایشی)
تبدیل وبلاگ تخصصی احکام بانوان به وبسایت
آمار بالای حضور دختران در کنکور، معضل است نه افتخار/ لزوم تحصیل جوانان در رشته‌های مورد نیاز جامعه
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
عده در ازدواج موقت
انجام کارهای خانه؛ واجب یا مستحب!
اجازه پدر برای ازدواج موقت دختر غیرباکره
مـخـارج سـفـر زن
رابطه تمکین و نفقه
اگر مـرد نـفـقـه زن را نـپـردازد!
پربیننده ترین مطالب
خواندن داستان هاى شهوانى
دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf
مسلمان شدن دانشمند یهودی به خاطر معجزه علمی قرآن در مورد عده زن مطلقه
دانلود کتاب احکام آراستگی ظاهری
چادری های بی حجاب/کاریکاتور
بسم الله الرحمن الرحیم
دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf
مانعیت کاشت ناخن مصنوعی برای غسل و وضو؟؟
حکم شرعی پوشش صورت برای چهره های زیبا
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
موضوعات
احکام تصویری و پوستر
احکام ازدواج
احکام جنابت
احکام دختران
احکام غسل
احکام نجاسات و ظروف
احکام حیض (پریود، عادت یا قاعدگی)
احکام نفاس
احکام استحاضه
احکام آمیزش و روابط زناشویی
احکام پوشش و حجاب
احکام زینت و آرایش
احکام محرم و نامحرم
احکام فرزندان
احکام ارث و دیه
احکام طلاق و عده
احکام حقوق زن و شوهر
احکام بارداری و جلوگیری
احکام شیردهی
احکام سقط جنین
احکام نگاه
دانلود
احکام انحرافات جنسی (زنا، همجنس بازی،خود ارضائی یا استشهاء و...)
فلسفه احکام
مسائل و موضوعات متفرقه مورد نیاز زنان
آرشیو مطالب
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۴ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۲ )
دی ۱۳۹۳ ( ۳۳۶ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۲۸۹ )
نویسندگان
سید محمد علوی زاده ( 334 )
ا. سیدی ( 250 )
ح. اعتماد ( 46 )
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای
دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی
دفتر آیت الله العظمی حسین‎ وحیدخراسانی
دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
کمپین ارادت به امام نقی علیه السلام
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ حجاب و عفاف Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
سایت گناه شناسی
ریحانه های بهشتی
گلی از گلهای بهشت
مسیحیت شناسی
پاتوق بچه شیعه ها
گناه شناسی
73 فرقه
روضه
پیوندهای روزانه
جلو افتادن عادت
لکه بینی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان