حکم کراهت کمتر از 7 آیه خواندن برای حائض

پرسش  . گفته مى شود خواندن کمتر از هفت آیه از قرآن براى جنب کراهت ندارد؛ آیا این امر درباره زن حائض نیز صادق است؟

همه مراجع (به جز آیه اللّه  وحید): خیر، خواندن قرآن، هر چند به اندازه کمتر از هفت آیه باشد، بر زن حائض کراهت دارد.[1]

آیه اللّه  وحید: خواندن قرآن براى زن حائض اشکال ندارد.[2]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
مستحبات حائض

پرسش  . چه کارهایى بر زن حائض مستحب است؟

بر زن حائض مستحب است که در وقت نماز، خود را از خون پاک کند و پنبه و دستمال را عوض نماید و وضو بگیرد و اگر نمى تواند تیمم کند. آن گاه در جاى نماز رو به قبله بنشیند و به ذکر، دعا قرائت قرآن و صلوات بپردازد؛ ولى خواندن تسبیحات اربعه بهتر است.[1]

تبصره . خواندن قرآن در وقت نماز، براى زن حائض کراهت ندارد.

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
بخشودگى خون حیض برای نماز

پرسش . اگر خون حیض و نفاس و استحاضه به مقدار کمتر از درهم (تقریبا کمتر از سکه پنج ریالى) در بدن یا لباس زن باشد؛ حکم آن چیست؟

آیات عظام امام و خامنه اى: اگر خون حیض و نفاس باشد، نماز باطل است و بنابر احتیاط واجب باید خون استحاضه نیز در بدن یا لباس نماز گزار نباشد.[1]

آیات عظام بهجت و تبریزى: بنابر احتیاط واجب باید خون حیض، نفاس و استحاضه در بدن یا لباس نماز گزار نباشد.[2]

آیات عظام سیستانى، صافى، فاضل، نورى و وحید: اگر خون حیض باشد، نماز باطل است و بنابر احتیاط واجب، باید خون استحاضه و نفاس نیز در بدن یا لباس نمازگزار نباشد.[3]

آیه اللّه  مکارم: اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون حیض، نفاس و استحاضه باشد، نماز باطل است.[4]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
حکم پوشاندن کف پا برای زنان در نماز

آیا پوشاندن کف پا برای زنان در هنگام سجده یا تشهد واجب است؟

پاسخ : پوشاندن کف پا نیز مانند روی پا در نماز واجب نیست؛ به شرطی که نامحرم حضور نداشته باشد؛ از این رو اگر نامحرم او را می‌بیند، واجب است کف و روی پا را بپوشاند.

آیت الله مکارم: پوشاندن کف و روی پا از نامحرم واجب نیست، چه در نماز یا غیر نماز‌؛ هر چند پوشاندن روی پا از نامحرم بهتر است. البته در مواردی که نپوشاندن روی پا به خاطر جذابیت آن باعث جلب توجّه نامحرم یا منشأ فساد و گناه می‌شود، پوشاندن روی پا واجب است.

----------------------------------
توجه
پوشاندن روی پا (از انگشتان تا مچ) نیز مانند قسمت های بالاتر از مچ، در مقابل نامحرم با جوراب نازکی که پوست پا در آن نمایان است، جایز نیست و در صورتی که به طور اتفاقی نامحرم در محل نماز حضور پیدا کند، بر زن لازم است با گوش? چادر و مانند آن، پای خود را بپوشاند.

آیت الله مکارم: پوشیدن جوراب نازک، در صورتی که باعث جلب توجّه نامحرم و منشأ فسادی شود، جایز نیست.
ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
حیض در وقت نماز

پرسش . اگر زن احتمال بدهد که وسط یا پایان وقت حائض مى شود، آیا باید نماز را اول وقت بخواند؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: اگر بداند که نماز را به تأخیر اندازد حائض مى شود، باید فورى نماز را بخواند و اگر نخواند و از اول وقت به اندازه انجام واجبات یک نماز بگذرد و سپس حائض شود، باید آن نماز را قضا کند.[1]

آیه اللّه  تبریزى: اگر بداند یا احتمال دهد که نماز را به تأخیر اندازد حائض مى شود، باید فورى نماز را بخواند و اگر نخواند و از اول وقت به اندازه انجام واجبات یک نماز بگذرد و سپس حائض شود، باید آن نماز را قضا کند.[2]

آیات عظام سیستانى و وحید: اگر بداند که نماز را به تأخیر اندازد حائض مى شود،  باید فورى نماز را بخواند و اگر در حد احتمال باشد، بنابر احتیاط واجب باید نماز را فورى بخواند و اگر نخواند و از اول وقت به اندازه انجام واجبات یک نماز بگذرد و سپس حائض شود، باید آن نماز را قضا کند.[3]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
پاکى پایان وقت

پرسش  . اگر زن در آخر وقت از حیض پاک شود و وقت براى غسل نداشته باشد، آیا خواندن نماز واجب است؟

آیات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: خیر، در فرض یاد شده، نماز بر زن واجب نیست [و قضا هم ندارد].[1]

آیات عظام بهجت، تبریزى و وحید: اگر مى تواند با تیمم نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید نماز بخواند و اگر نخواند، قضا ندارد.[2]

 آیه اللّه  سیستانى: بنابر احتیاط واجب باید نماز را با تیمم بخواند و اگر نخواند، باید قضا کند.[3]

آیه اللّه  مکارم: اگر به حدى است که فقط مى تواند تیمم کند و یک رکعت نماز را در وقت و بقیه را در خارج وقت به جا آورد، نماز بر او واجب نیست [و قضا هم ندارد].[4]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
شک در یائسگى

پرسش . اگر زن در سن یائسگى خود شک کند، حکم خون هایى که مى بیند، چیست؟

همه مراجع: اگر شرایط و نشانه هاى خون حیض را داشته باشد، باید آن را حیض قرار دهد.[1]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 439 و وحید، توضیح المسائل، م 445.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
غسل جمعه حائض

پرسش  . آیا کسى که حائض است، مى تواند غسل جمعه به جا آورد؟

همه مراجع (به جز سیستانى): آرى، غسل جمعه از زن حائض صحیح است.[1]

آیه اللّه  سیستانى: بنابر احتیاط واجب، غسل جمعه از زن حائض صحیح نیست.[2]

[1]. امام، نورى، مکارم، فاضل، تعلیقات على العروة الوثقى، ج 1، احکام الحائض، م 43 ؛ وحید، تبریزى، منهاج الصالحین، ج 1، م 233 و دفتر: بهجت و صافى.

[2]. سیستانى، منهاج الصالحین، ج 1، م 233.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
حرمت عبادات حائض

پرسش . انجام چه عباداتى براى زن حائض حرام است؟

همه مراجع: هر عبادتى که که نیاز به وضو یا غسل یا تیمم دارد، انجام آن جایز نیست؛ مانند نماز، روزه، طواف، اعتکاف و نماز احتیاط.[173]

تبصره . بنابر این خواندن نماز میت براى زن حائض اشکال ندارد؛ چون نیاز به وضو ندارد.

[1]. العروة الوثقى، ج 2، صلاة الاحتیاط، م 1؛ توضیح المسائل مراجع، م 450 و وحید، توضیح المسائل، م 456 و دفتر: خامنه اى.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
محرمات حائض

پرسش . چه کارهایى بر زن حائض حرام است؟

کارهاى زیر بر زن حائض حرام است:

1. انجام عبادت هایى (مانند نماز) که باید با وضو، غسل و یا تیمم به جا آورده شود؛

2. آمیزش جنسى؛

3. انجام کارهایى که بر جنب حرام است.

گفتنى است طلاق دادن زن در حال حیض باطل است.[1]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 450.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
نماز جمعه

پرسش . آیا زنان مى توانند در ایام عادت ماهانه به منظور باشکوه کردن آیین نماز جمعه، به مصلاّ بروند؟

همه مراجع: صرف حضور در نماز جمعه اشکال ندارد؛ ولى خواندن نماز براى زن حائض حرام است.

تبصره . اگر نماز جمعه در مسجد یا حرم معصوم (علیه السلام)  اقامه شود، زن حائض نمى تواند در آنجا حضور پیدا کند، البته توقف در بیرون مسجد و خارج از محدوده ضریح معصوم (علیه السلام)  اشکال ندارد.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
زمان ترک عبادات برای زن حائض2

پرسش . اگر زن با مشاهده خون یقین پیدا کند که تا سه روز و یا بیشتر ادامه پیدا مى کند، آیا باید عبادتش را ترک کند؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: آرى، باید عبادتش را ترک کند.

آیه اللّه  تبریزى: حکم بین اقسام حائض فرق مى کند. اگر از زنانى است که عادت وقتیه یا وقتیه و عددیه دارد، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا کمى جلو یا عقب تر، عبادت را ترک کند و اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسیه و یا زنى است که تنها عادت عددیه دارد، چنانچه خون، نشانه هاى حیض را داشته باشد، باید عبادت را ترک کند ولى اگر نشانه هاى حیض را نداشته باشد، (بنابر احتیاط واجب باید در غیر زن مبتدئه و مضطربه تا سه روز محرمات حائض را ترک کند و کارهاى استحاضه را به جا آورد و اگر پیش از سه روز پاک نشد، باید آن را حیض قرار دهد) و در مورد زن مبتدئه و مضطربه اگر تا سه روز ادامه پیدا کند و پیش از ده روز خون قطع شود، باید محرمات حائض را ترک کند و کارهاى استحاضه را به جا آورد.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
حیض در سفر و قصد ده روز

پرسش . زن حائض در شهرى که وطنش نیست قصد ماندن ده روز مى کند؛  در بین این ده روز از خون پاک مى شود؛ آیا باید نماز خود را شکسته بخواند یا تمام؟

همه مراجع: اگر قصد ماندن ده روز را داشته، نمازش تمام است؛ هر چند تعدادى از روزها را نماز نخوانده باشد.[1]

[1]. دفتر: همه مراجع.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
شک در سیادت

پرسش . خانمى در سیده بودن خود شک دارد، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: باید به احکام زنان غیرسیده، عمل کند.[1]

[1]. دفتر: همه مراجع.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
نمازها و روزه ها

پرسش . چرا قضاى نمازهایى که در زمان حیض از زن فوت شده، واجب نیست؛ ولى قضاى روزه ها واجب است؟

1. روزه سالى یک بار واجب شده است؛ بنابراین قضاى آن براى زن بسیار سبک و آسان است؛ ولى نماز، صبح و شب واجب شده و قضاى آنها دشوار و مشقّت آور است.

2. تمکین و اداى حقوق شوهر، از امورى است که اسلام آن را براى زن لازم شمرده است. قضاى نمازهایى که در حال حیض از زن فوت شده، در کنار انجام نمازها در حال پاکى براى وى بسیار سخت و دشوار است و چه بسا اشتغال به آنها، مانع تأمین حقوق شوهر گردد. از این رو شارع به جهت تخفیف و آسان گیرى و رعایت حق شوهر، زن را از قضاى نمازهاى فوت شده، معاف کرده است، در حالى که قضاى روزه با این مشکلات همراه نیست.[1]

[1]. ر.ک: وسائل الشیعه، باب 41، باب قضاء الحائض و النفساء الصلاة دون الصوم.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
مکروهات حائض

پرسش . چه کارهایى بر زن حائض مکروه است؟

کارهاى زیر بر زن حائض مکروه است:

1. خواندن قرآن؛

2. همراه داشتن قرآن؛

3. دست زدن به حاشیه و مابین خط هاى قرآن؛

4. خضاب کردن به حنا و مانند آن[1].

تبصره . کراهت در انجام عبادات (مانند خواندن قرآن) براى زن حائض به این معنا نیست که ترک آن بهتر است؛ بلکه انجام آن شایسته است؛ ولى ثواب کمى دارد. آرى کراهت در غیر عبادات، ملازم با برترى ترک آن است.

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
سیادت مادر

پرسش . کسى که تنها از مادر سید است، در چه سنى یائسه مى شود؟

همه مراجع: این دسته از زنان، حکم زنان غیر سیده را دارند.[1]

[1]. العرة الوثقى، ج 1، فصل فى الحیض؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتاءات، س 216.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
حیض پیش یا پس از وقت

پرسش . اگر خانمى نداند پیش از وقت نماز حیض شده یا بعد از آن، تکلیف نماز آن روز چه مى شود؟

همه مراجع: در فرض یاد شده، قضاى آن نماز واجب نیست.[1]

[1]. تبریزى، استفتاءات، س 263 و دفتر: همه مراجع.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
زمان ترک عبادات برای زن حائض1

پرسش  . آیا زن به محض دیدن خون باید عبادات را ترک کند، یا باید تا مدت سه روز صبر کند؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: حکم بین اقسام حائض فرق مى کند. اگر از زنانى است که عادت «وقتیه» یا «وقتیه و عددیه» دارد، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا کمى جلو یا عقب تر، عبادت را ترک کند و اگر زن مضطربه، مبتدئه، ناسیه و یا زنى است که تنها عادت عددیه دارد، چنانچه خون، نشانه هاى حیض را داشته باشد، باید عبادت را ترک کند؛ ولى اگر نشانه هاى حیض را نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید تا سه روز محرمات حائض را ترک کند و کارهاى استحاضه را به جا آورد و اگر پیش از سه روز پاک نشد، باید آن را حیض قرار دهد.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به گلزار شهدا

پرسش . آیا رفتن زن حائض بر سر قبر بزرگان دین و یا گلزار شهدا و یا ایستادن کنار دیوار بقیع جایز است؟

همه مراجع: آرى، جایز است.[1]

[1]. تبریزى، استفتائات، س 254 و دفتر: همه مراجع.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به حرم امامان (علیهم السلام)

پرسش . حکم رفتن زن حائض به حرم امامان (علیهم السلام)  چیست؟

همه مراجع (به جز بهجت، صافى و وحید): عبور از حرم مطهر امام معصوم براى زن حائض اشکال ندارد؛ ولى بنابر احتیاط واجب نباید در آنجا توقف کند.[1]

آیه اللّه  بهجت: جایز نیست زن حائض به حرم امام معصوم وارد شود (هر چند از یک در وارد و از در دیگر خارج شود).[2]

آیه اللّه  صافى: احتیاط واجب آن است که زن حائض به حرم امام معصوم وارد نشود (هر چند از یک در وارد و از در دیگر خارج شود).[3]

آیه اللّه  وحید: توقف در حرم امام معصوم براى زن حائض جایز نیست و احتیاط واجب آن است که از یک در وارد و از در دیگر خارج شود.[4]

تبصره . مقصود از حرم امام(ع) که توقف زن حائض در آنجا ممنوع است، همان محدوده اى است که ضریح امام(ع) در آنجا قرار دارد. بنابراین حیاط، صحن و خانه هاى اطراف حرم را شامل نمى شود.

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به رواق هاى حرم امام معصوم (علیه السلام)

پرسش. آیا زن حائض مى تواند بى آنکه داخل حرم شود، به رواق هاى اطراف  ضریح مطهر امام معصوم (علیه السلام)  برود؟

همه مراجع (به جز بهجت): آرى، اشکال ندارد ولى احتیاط مستحب (بهتر) آن است که در آنجا نیز توقف نکند.[1]

آیه اللّه  بهجت: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.[2]

تبصره . حکم یاد شده در صورتى است که رواق هاى حرم، مسجد نباشد.

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به حرم امامزادگان

پرسش . آیا ورود زن حائض به داخل حرم امام زادگان مانند حرم حضرت معصومه (علیهاالسلام)  جایز است؟

همه مراجع: آرى جایز است.[1]

تبصره . اگر در موردى ورود به حرم باعث هتک و بى حرمتى شود، جایز نیست.

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن زن حائض به داخل حسینیه ها

پرسش . حضور زنان حائض در حسینیه ها چه حکمى دارد؟

همه مراجع: اشکال ندارد.[1]

[1]. امام، استفتائات، ج1، غسل حیض، س 174 تبریزى، استفتائات، س 222 و دفتر: همه مراجع.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به کتابخانه مسجد

پرسش . اگر کتابخانه در زیر زمین مسجد باشد، آیا زن حائض مى تواند به آنجا برود؟

همه مراجع: اگر جزء مسجد بوده و هنگام وقف از مسجد بودن استثنا نشده است، ورود به آنجا براى زن حائض جایز نیست.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به سرداب مسجد

پرسش . ورود زن حائض به مکان هایى که شک دارد جزء مسجد است (مانند بام، سرداب و مقدارى که به مسجد افزوده مى شود)، چگونه است؟

همه مراجع: آنچه مشکوک است، حکم مسجد را ندارد و ورود به آنجا براى زن  حائض اشکال ندارد.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به مسجد جمکران

پرسش . شرکت در مسجد جمکران، در حال حیض چه حکمى دارد؟

همه مراجع: ورود به خود مسجد جمکران براى زن حائض حرام است و ورود به صحن آن ـ چنانچه جزء مسجد نباشد ـ اشکال ندارد.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
رفتن حائض به داخل حیاط مسجد

پرسش  . زن حائض مى تواند به حیاط مسجد داخل شود؟

همه مراجع: اگر حیاط جزء مسجد باشد، جایز نیست.[1]

[1]. دفتر: همه مراجع.

ح. اعتماد ۱ نظر لایک ۰
لمس اسماى جلاله توسط حائض

پرسش . آیا زن حائض، مى تواند بدون غسل به اسماى جلاله، دست بزند؟

همه مراجع: خیر، جایز نیست.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
حائض و نماز آیات

پرسش . اگر زن در گرفتگى خورشید و ماه،  حائض باشد، آیا پس از پاک شدن، باید نماز آیات را قضا کند؟

همه مراجع (به جز فاضل و وحید): قضاى آن واجب نیست.[1]

آیه اللّه  فاضل: بنابر احتیاط واجب، باید قضا کند.[2]

آیه اللّه  وحید: اگر در هنگام گرفتگى خورشید و ماه حائض بوده، قضاى آن واجب نیست؛ ولى اگر در هنگام زلزله بوده، باید پس از پاک شدن آن را بدون نیت ادا و قضا به جا آورد.[3]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
وضو در ایام عادت

پرسش. آیا وضو گرفتن در ایام عادت صحیح است و همان ارزش وضوى در زمان عادى را دارد؟

همه مراجع: آرى، وضوى زن حائض صحیح است؛ ولى طاهر نمى شود و نمى تواند با آن نماز بخواند و یا دست به خط قرآن بزند.[1]

[1]. العروة الوثقى، ج 1، باب الوضوء ات المستحبه، م 2.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
قضاى نماز و روزه

پرسش . اگر زن به اعتقاد اینکه حیض است، نماز و روزه هاى خود را نخواند و بعد بفهمد که حیض نبوده، تکلیف عبادات او چیست؟

همه مراجع: باید نماز و روزه هایى را که در آن روزها به جا نیاورده است، قضا کند.[1]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 507 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 513.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
حیض بعد از دخول وقت

پرسش . اگر وقت نماز داخل شود آنگاه زن قبل از خواندن نماز حائض شود، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: اگر از اول وقت به اندازه انجام واجبات یک نماز گذشته باشد و سپس خون حیض ببیند، باید آن نماز را قضا کند و هر فردى در اندازه «وقت براى انجام واجبات» باید ملاحظه حال خود را نماید، به عنوان مثال براى مسافر به اندازه دو رکعت و براى حاضر، به اندازه چهار رکعت و کسى که وضو ندارد وقت وضو را نیز در نظر بگیرد و همچنین تطهیر لباس و بدن.[1]

تبصره . اگر بعد از داخل شدن وقت نماز به اندازه انجام واجبات یک نماز نگذشته باشد، به نظر اکثر مراجع احتیاط مستحب (بهتر) آن است که آن نماز را قضا کند و برخى نیز احتیاط واجب دارند.

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 471 ؛ امام، سیستانى، فاضل، مکارم، نورى، العروه الوثقى، ج 1، احکام الحیض، م 31؛ صافى، هدایه العباد، ج 1، م 265؛ بهجت، وسیله النجاة، ج 1، م 283.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
حکم بر سر گرفتن قرآن توسط حائض

پرسش . آیا گذاشتن قرآن باز بر روى سر، در زمان حیض جایز است؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: آرى، جایز است؛ ولى بهتر آن است که قرآن باز را بدون طهارت بر سر نگذارند.[1]

آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: اگر موهاى سر تابع و جزء سر شمرده نشود (یعنى کوتاه نباشد)، جایز است.[2]

آیات عظام مکارم و نورى: بنابر احتیاط واجب، بدون طهارت جایز نیست.[3]

تبصره . فرض مسئله، جایى است که سر شخص مو داشته باشد و بخواهد خط قرآن را بدون طهارت به آن برساند. در غیر این صورت حکم تماس بدن با خط قرآن را پیدا مى کند.

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
لمس کلمه بسمه تعالى یا ا... توسط حائض

پرسش . لمس کردن کلمه «بسمه تعالى» و یا «ا...» ـ که به جاى کلمه «الله» مى نویسند ـ براى زن حائض چه حکمى دارد؟

امام ره: مس اسماى بارى تعالى یا جزئى از آنها ـ به هر زبان و کیفیتى که نوشته شده باشد ـ در زمان حیض جایز نیست.[1]

آیات عظام بهجت، صافى و فاضل: بنابر احتیاط واجب در زمان حیض مس نکنند.[2]

آیات عظام تبریزى، خامنه اى، سیستانى، مکارم و نورى: اشکال ندارد (هر چند بهتر است که مس نکنند).[3]

آیه اللّه  وحید: مس «ا...» اشکال ندارد؛ ولى مس «بسمه تعالى» در زمان حیض، جایز نیست.[4]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
سجده حائض

پرسش . آیا زن حائض مى تواند سجده کند (مثلاً سجده شکر)؟

همه مراجع: سجده کردن براى زن حائض جایز است.[1]

[1]. العروة الوثقى، ج 1، احکام الحائض، م 2

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
حیض در اثناى نماز

پرسش . اگر زن در اثناى نماز شک کند که حیض شده یا نه، تکلیفش چیست؟

همه مراجع: اگر شک داشته باشد، نمازش صحیح است.[1]

 

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 464 و 465 و وحید، توضیح المسائل، 470 و 471 و دفتر: خامنه اى.

 

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
گردن بند اسماى جلاله

پرسش . استفاده از گردنبند منقّش به نام خدا، در زمان حیض چه حکمى دارد؟

همه مراجع: استفاده از آن مانع ندارد؛ ولى باید از تماس آن به بدن اجتناب کند.[1]

تبصره 1 . اگر زن بداند که گاهى گردنبند فوق با بدنش تماس پیدا مى کند، انداختن آن به گردن در زمان حیض جایز نیست.

تبصره 2 . مسئله استفاده از گردنبند یاد شده، غیر از تماس بدن با آن است. آنچه ممنوع است تنها تماس است؛ نه استفاده از آن. بنابر این اگر کسى آن را روى لباس خود بیندازد و بدون طهارت هم باشد، اشکال ندارد (چون تماس با بدن  صورت نگرفته است).

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
لمس آرم جمهورى اسلامى توسط حائض

پرسش  . آیا مس کردن نقش «آرم جمهورى اسلامى» ایران ـ که روى نامه ها و بلیت هاى اتوبوس و... وجود دارد ـ بر زن حائض حرام است؟

همه مراجع (به جز خامنه اى و مکارم): بنابر احتیاط واجب در زمان حیض مس نکنند.[1]

آیه اللّه  خامنه اى: چنانچه در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مسّ آن در زمان حیض حرام است.[2]

آیه اللّه  مکارم: اشکال ندارد؛ ولى بهتر است آن را در زمان حیض مس نکنند.[3]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
قرص پیشگیرى و عبادت

پرسش . اگر خانمى در ایام عادت، از قرص یا آمپول جلوگیرى استفاده کند؛ آیا نماز و روزه او صحیح است؟

همه مراجع: تا هنگامى که از رحم خون بیرون نیاید، پاک است و باید عبادت خود را به جا آورد.[1]

[1]. امام، استفتاءات، ج 1، س 39 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 563 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 1، س 512 ؛ دفتر: همه مراجع.

 

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
غسل براى روزه

پرسش 117 . آیا بقاى عمدى بر حدث حیض و نفاس، مانند بقاى عمدى بر جنابت، روزه را باطل مى کند؟

همه مراجع (به جز مکارم): آرى، همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند.[1]

آیه اللّه  مکارم: بنابر احتیاط واجب همان حکم را دارد و روزه را باطل مى کند.[2]

[1]. امام، سیستانى، فاضل و نورى، العروة الوثقى، ج 2، باب المفطرات، الثامن؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1092؛تبریزى، سیستانى و وحید، منهاج الصالحین، باب المفطرات 991؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، باب المفطرات، الخامس، م 6 و دفتر: خامنه اى.

[2]. مکارم، تعلیقات على العروة الوثقى، ج 2، باب المفطرات، الثامن.

 

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
استفاده گردن بند قرآن توسط حائض

پرسش  . آویختن گردن بندى که روى آن، آیه قرآن نوشته شده است، در ایام عادت چه حکمى دارد؟

همه مراجع: استفاده از آن مانع ندارد؛ ولى بدون طهارت (وضو)  آن را مس نکنند.[1]

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
لباس هاى حائض

پرسش . آیا زن حائض پس از پاک شدن، باید تمام لباس هاى زمان قاعدگى را بشوید یا اینکه مى تواند با همان لباس ها نماز بخواند؟

همه مراجع: اگر لباس هایش با خون حیض یا نجاست دیگر نجس نشده، مى تواند با آنها نماز بخواند.[1]

[1]. دفتر: همه مراجع.

 

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
حیض هنگام روزه

پرسش . اگر زن روزه دار در روز، خون حیض مشاهده کند، تکلیف روزه اش چگونه است؟

همه مراجع: روزه باطل مى شود و باید بعد از ماه رمضان، قضا کند.[1]

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 1640 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1648.

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
روزه حائض

پرسش . اگر زن حائض در ماه رمضان، پیش از اذان صبح از حیض پاک شود، تکلیف او چیست؟

همه مراجع: اگر براى غسل وقت دارد، باید غسل کند و اگر وقت تنگ است، باید تیمّم کند و روزه اش صحیح است. اگر از روى عمد، غسل یا تیمم نکند، روزه اش باطل است و باید کفّاره بدهد.[1]

تبصره . آیه  اللّه  مکارم بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل مى داند.

[1]. توضیح المسائل مراجع، م 1637 و 1619 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1645 ؛ العروة الوثقى، ج 2، المفطرات 554، الفصل السادس.

 

ح. اعتماد ۰ نظر لایک ۰
عقد و طلاق حائض

پرسش . حکم خواندن عقد ازدواج و طلاق زن در ایام عادت ماهانه چیست؟

همه مراجع: خواندن عقد ازدواج در ایام عادت اشکال ندارد؛ ولى طلاق زن در این ایام صحیح نیست؛ مگر در در موارد ذیل:

1. شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد؛

2. زن آبستن باشد؛

3. مرد به واسطه غایب بودن و مانند آن، نتواند بفهمد که زن از خون حیض پاک است یانه.[1]

تبصره . آیه اللّه سیستانى در بند سوم مى گوید: بنابر احتیاط واجب باید مرد حداقل یک ماه (از جدا شدن همسرش) صبر کند و بعد طلاق بدهد.

ح. اعتماد ادامه مطلب ۰ نظر لایک ۰
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
آخرین مطالب
نرم افزار اندروید احکام تخصصی بانوان (نسخه آزمایشی)
تبدیل وبلاگ تخصصی احکام بانوان به وبسایت
آمار بالای حضور دختران در کنکور، معضل است نه افتخار/ لزوم تحصیل جوانان در رشته‌های مورد نیاز جامعه
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
عده در ازدواج موقت
انجام کارهای خانه؛ واجب یا مستحب!
اجازه پدر برای ازدواج موقت دختر غیرباکره
مـخـارج سـفـر زن
رابطه تمکین و نفقه
اگر مـرد نـفـقـه زن را نـپـردازد!
پربیننده ترین مطالب
خواندن داستان هاى شهوانى
دانلود کتاب رساله دانشجویی / سید مجتبی حسینی word و pdf
مسلمان شدن دانشمند یهودی به خاطر معجزه علمی قرآن در مورد عده زن مطلقه
دانلود کتاب احکام آراستگی ظاهری
چادری های بی حجاب/کاریکاتور
بسم الله الرحمن الرحیم
دانلود کتاب احکام روابط زن و شوهر / word و pdf
مانعیت کاشت ناخن مصنوعی برای غسل و وضو؟؟
حکم شرعی پوشش صورت برای چهره های زیبا
مطالعه و دانلود 5 کتاب درباره کریمه اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)
موضوعات
احکام تصویری و پوستر
احکام ازدواج
احکام جنابت
احکام دختران
احکام غسل
احکام نجاسات و ظروف
احکام حیض (پریود، عادت یا قاعدگی)
احکام نفاس
احکام استحاضه
احکام آمیزش و روابط زناشویی
احکام پوشش و حجاب
احکام زینت و آرایش
احکام محرم و نامحرم
احکام فرزندان
احکام ارث و دیه
احکام طلاق و عده
احکام حقوق زن و شوهر
احکام بارداری و جلوگیری
احکام شیردهی
احکام سقط جنین
احکام نگاه
دانلود
احکام انحرافات جنسی (زنا، همجنس بازی،خود ارضائی یا استشهاء و...)
فلسفه احکام
مسائل و موضوعات متفرقه مورد نیاز زنان
آرشیو مطالب
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۴ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۲ )
دی ۱۳۹۳ ( ۳۳۶ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۲۸۹ )
نویسندگان
سید محمد علوی زاده ( 334 )
ا. سیدی ( 250 )
ح. اعتماد ( 46 )
پیوند ها
دفتر مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای
دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی
دفتر آیت الله العظمی حسین‎ وحیدخراسانی
دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
مؤسسه فرهنگی حوراء بانوان استان همدان
کمپین ارادت به امام نقی علیه السلام
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ حجاب و عفاف Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
سایت گناه شناسی
ریحانه های بهشتی
گلی از گلهای بهشت
مسیحیت شناسی
پاتوق بچه شیعه ها
گناه شناسی
73 فرقه
روضه
پیوندهای روزانه
جلو افتادن عادت
لکه بینی
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان